Izdelovalec kovinskih polizdelkov in izdelkov

Izdelovalec kovinskih konstrukcij izdeluje kovinske konstrukcije v različnih stavbah in ob stavbah, izvaja protikorozijsko zaščito zanje, vzdržuje konstrukcije ter sodeluje pri njihovem transportu.
Izdelovalec kovinskih polizdelkov in izdelkov
 

  
Izdelovalec kovinskih konstrukcij mora načrtovati svoje delo, tako da prouči projektno-delavniško dokumentacijo ter tehniško-tehnološko dokumentacijo konstrukcije in okolje, v kateri bo konstrukcija stala, pri tem pa uporablja osnovne računalniške programe za vpogled v dokumentacijo. Nadalje načrtuje delo po fazah dela, izbere pa tudi vrsto in količino osnovnega in pomožnega materiala. Načrtuje tehnologije pozicioniranja nosilnih elementov v realnem okolju, oceni potreben čas za izvedbo dela ter predvidi terminski potek dela. Izdelovalec kovinskih konstrukcij uporablja kataloge elementov kovinskih konstrukcij ter orodij, naprav in materiala za izdelavo. Ko izdelovalec kovinskih konstrukcij prevzame in prouči delovni nalog ter pregleda načrt izdelka, ki ga bo postavljal, mora pregledati realno okolje, v katerem bo kovinska konstrukcija stala in se o vseh tehnoloških ter izvedbenih plateh projekta pogovoriti s podizvajalci in naročnikom. Njegova naloga je, da prevzame material in kontrolira količino ter kakovost. Poleg tega mora poskrbeti za orodja, pripomočke in naprave za izdelavo elementov konstrukcije. Prevzame tudi kontrolna merila in pripomočke ter preveri njihovo delovanje. Izdelovalec kovinskih konstrukcij poskrbi za zaščito na delovnem mestu, prevzema pa tudi odgovornost za material. Prevzame in preveri še orodja, pripomočke in naprave za izdelovanje elementov konstrukcije. Ker sodeluje tudi pri transportnih delih, mora pripraviti posamezne elemente konstrukcije za transport, določiti kritične točke konstrukcije (krivljenje, poškodbe). Predvideti mora potrebno površino za transport in poskrbeti za nakladanje in razkladanje elementov in mobilnih sklopov. Pri izdelavi konstrukcije mora določiti vrstni red spajanja elementov, izbrati mora ustrezne materiale za spajanje ter tehnologijo spajanja. Nato pripravi in po potrebi prilagaja posamezne elemente konstrukcije, simulira montažo zahtevnih sklopov, pripravi in postavi nosilne elemente na ustrezno mesto ter spoji elemente in podsklope konstrukcije v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo. Izdelovalec kovinskih konstrukcij poskrbi tudi za protikorozijsko zaščito (čiščenje, razmastitev) ter čiščenje in pripravljanje mest, kjer bo kovinska konstrukcija spojena skupaj. Občasno zamenja tudi poškodovane elemente. Izdelovalec kovinskih konstrukcij med delom izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces obdelave. Tako vodi tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo ter izdela poročila o končanem delu. Vodi tudi evidence popravil in vzdrževalnih del na konstrukciji. Konstrukcije dnevno čisti, vzdržuje in beleži popravila uporabljenih naprav ter orodja. Njegova naloga je, da v primeru poškodb na konstrukciji primerno ukrepa. Po potrebi komunicira z naročniki in zunanjimi izvajalci ter ravna po predpisih o varnosti in zdravju pri delu.
  
Znanja in spretnosti  
Izdelovalec kovinskih konstrukcij mora dobro poznati organizacijo gradbišča ter opisno geometrijo v okviru stroke. Pozna osnove statike. Poznati mora naprave in orodja, ki jih uporablja pri delu, z njimi mora znati tudi ustrezno ravnati. Poleg tega mora imeti osnovna znanja o vzdrževanju in popravilu strojev in orodij, saj jih mora znati popraviti. Pozna in uporablja materiale ter orodja za pripravo konstrukcije. Ker dela z različnimi materiali in elementi, mora dobro poznati vse materiale (tudi pomožne) in njihove lastnosti, uporabnost in kompatibilnost, obvladati mora tudi standarde in norme pri izdelavi kovinskih konstrukcij. Tako pozna problematiko spajanja različnih kovin in nastanek galvanskih členov ter vezne elemente konstrukcij. Zna ojačati konstrukcijo in obvlada osnovne postopke spajanja. Delo opravlja z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pravili o varstvu pri delu, poleg tega zna ravnati s škodljivimi snovmi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja. Obvlada predpise varnega transporta. Pozna osnovna vzdrževalna dela na pripomočkih, napravah in orodju: pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja ter preventivno vzdrževanje in pomen vzdrževanja. Ko dela protikorozijsko zaščito, mora poznati različne vrste in postopke zaščite konstrukcij in ogrodij proti koroziji, pozna in uporablja protikorozijske materiale in tehnologije zaščite, pozna in uporablja tudi različna orodja in naprave za izvajanje le tega. Obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo.
  
Razmere za delo 
Delo lahko poteka na višini, v zaprtih prostorih, lahko tudi v vročini. Pogosto je vezano na posamezne projekte, tako da lahko poteka tudi v obliki nadur.

vir: Zavod RS za zaposlovanje

 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah