Inženir gradbeništva

Delo inženirja gradbeništva je zelo različno in je zelo odvisno od tega, na katerem področju gradbeništva je zaposlen. Ne glede na delovno mesto, pa je skupni cilj novogradnja. Inženir gradbeništva lahko dela na visokih gradnjah (stavbe, hiše, bloki) ali nizkih gradnjah (ceste, železnice, vodovodi, kanalizacije).
Inženir gradbeništva
 
    
Inženir  gradbeništva  –  projektant  načrtuje  gradnjo  objektov.  Njegovo  običajno  delo poteka v pisarni, kjer računa, riše in projektira. Na začetku novega projekta mora obiskati gradbišče. Pregledati mora izračune zemeljskih meritev, ki mu jih pripravijo geodeti. Nato izdela načrte, ki se nato uporabijo za gradnjo objektov. Pri svojem delu večino  časa uporablja računalnik (programe AutoCAD, Word).

Inženir gradbeništva - izvajalec v operativi skrbi za celotno izgradnjo gradbišč, katerih nadzornik je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki ga zgradi. Pred začetkom gradnje mora preveriti vso projektno dokumentacijo (načrte za gradnjo, dovoljenja za gradnjo itd.). Dobro mora poznati zakone v gradbeništvu, kot so Zakon o graditvi objektov. Ko pride na delo mora, za vsako gradbišče pregledati in vedeti, kaj se bo delalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo, za nabavo in dobavo materialov, obvešča in kliče nadzor. Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje število delavcev, strojev, vrsto dela. Dnevno izpolnjuje tudi gradbeno oziroma obračunsko knjigo. Vanjo piše, vrisuje izmere, ki so narejene na gradbišču, na podlagi katerih se obračunava mesečne situacije, ter beleži plačila za izvedeno delo. Inženir gradbeništva nadzira delo delovodje na gradbišču. Z njim in ostalimi gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer  se  dogovarjajo  o  vsem  v  zvezi  z  gradnjo  objekta.  Vsakdanja  dela  gradbenega inženirja – izvajalca so reševanje težav in spremljanje objekta, ki se gradi. Mesečna dela so oddajanje poročil, pregledovanje terminskih in finančnih planov, obračuni ur in plač delavcev, obračuni dobave materialov.

Inženir  gradbeništva  –  nadzornik  dela  v  nadzoru,  ki  pregleda  in  potrdi  projektno dokumentacijo in spremlja ter potrdi vsako izvedbo dela na gradbišču, prej ko se ta začne izvajati.

Inženir gradbeništva - laborant skrbi za testiranje materialov, ki se uporabljajo pri gradnji. Tekoče kontrole so jemanje vzorcev na gradbišču (asfalt, beton, zemljine), ki morajo biti v skladu s tehnično projektno dokumentacijo in se testirajo v laboratorijih.
 
Na gradbišče prihaja tudi inženir gradbeništva – koordinator varstva pri delu. Nadzoruje, ali se dela izvajajo v skladu z Zakonom o varnosti pri delu in skrbi, da se delo izvaja varno.  To  vpisuje  v  posebno  knjigo  ukrepov.  Ob  nepravilnostih  obvesti  gradbenega inženirja – inšpektorja.

Pri vsaki večji gradnji vedno sodelujejo inženirji gradbeništva, ki so zaposleni na različnih delovnih področjih: projektiva, izvajalec, nadzor, kontrola, varnost pri delu, laboratoriji itd. Inženir gradbeništva v javni upravi (občine, državne institucije) lahko dela kot vodja investicij.  Pripravi  razpise  za  gradnjo,  za  izbor  izvajalca  gradbenih  del.  Nadzoruje investicijo, ki jo izpelje do konca, od razpisa, gradbenega dovoljenja, izvedbe del vse do uporabnega dovoljenja.

DELOVNA PODROČJA
Inženir gradbeništva lahko dela v nadzoru gradnje objektov,  v operativi kot izvajalec gradbenih del oziroma organizator gradbišča, kot projektant pri načrtovanju gradbenih objektov, v laboratoriju pri  preučevanju in testiranju gradbenih materialov (IGMAT, Zavod za  gradbeništvo  itd.),  pri   nadzoru  investicij  gradbenih   del  za  državno  upravo,   v komerciali, ki pridobiva naročnike gradbenih del. Zaposli se lahko kot inšpektor v državni ali občinski upravi, lahko je vodja gradbenega obrata za gradbene materiale.

DELOVNI PRIPOMOČKI, MATERIALI, DOKUMENTI
Glavni  dokumenti  pri  gradnji  so  lokacijska  prijava  gradbišča,  gradbeno  dovoljenje, gradbeni    dnevnik,    gradbena    oziroma    obračunska    knjiga,    projektna    tehnična dokumentacija. Osebna oprema za gradbenega inženirja na terenu pa so škornji, čelada, pelerina, telovnik za cestišče, svetilka za tunele. Inženir  gradbeništva - izvajalec na gradbišču ima še orodja in stroje (bagri, posebni tovornjaki itd.). Inženir gradbeništva - projektant pa uporablja risalno mizo, papir, svinčnik in računalnik (programe AutoCAD, Word).

IZDELEK IN STORITEV
Izdelek  je  gradbeni  objekt,  ki  nastane  z  gradnjo.  To  so  visoke  gradnje  (hiše,  bloki, stolpnice itd.) ali nizke gradnje (tuneli, ceste, železnice, kanalizacija, plinovodi, vodovodi).

POTREBNA ZNANJA, SPRETNOSTI IN VEŠČINE
Inženir gradbeništva mora vsaki dve leti opravljati izpit iz varstva pri delu. Obnavljati mora tudi zdravniški pregled. Slediti mora zakonodaji, ki se spreminja. Zakoni, ki naj bi jih poznal,  so:    Zakon  o  graditvi  objektov,  Zakon  o  urejanju  prostora,  Zakon  o  javnih naročilih. Pomembno je, da ima strokovno tehnično znanje in pozna gradbene materiale. Biti mora iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela. Imel naj bi tudi dobro prostorsko predstavo.
 
PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI, ZDRAVSTVENO STANJE
Delo bi težko opravljala oseba, ki se boji višine ali zaprtih prostorov. Ker se veliko dela opravlja stoje oziroma na nogah, ne sme imeti težav s hojo.

INTERESI IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Inženirja gradbeništva zanima tehnika. Nenehno mora spremljati novosti na področju gradbeništva in zakone. Sposoben mora biti timskega dela, saj pri gradnji sodeluje veliko ljudi  in  različnih  služb.  Za  sestanke,  ki  jih  pogosto  vodi,  mora  imeti  tudi  vodstvene sposobnosti in lastnosti.

RAZMERE ZA DELO
Inženir gradbeništva izvajalec, nadzorni in kontrolor opravljajo delo v pisarni in na terenu
(gradbišču). Projektanti, komercialisti in vodje investicij opravljajo delo v pisarnah. Inženir gradbeništva izvajalec mora biti prilagodljiv glede delovnega časa, saj je včasih potrebno projekt zaključiti v kratkem roku. Delo se lahko opravlja tudi ponoči ali v nadurah, odvisno od vrste dela na gradbišču. Inženir gradbeništva vodja si sam razporeja delo.

NEVARNOSTI, MOŽNE POŠKODBE PRI DELU TER ZAŠČITA
Delo pogosto poteka na višini ali v globini in v bližini delovnih strojev. Zato mora pri delu upoštevati varnostne predpise in uporabljati zaščitna sredstva, kot so  čelada, ustrezna obutev, obleka, rokavice itd. Nevarnosti so padec z višine, udarci, ureznine. V tunelu obstaja  nevarnost,  da  se  poruši  strop,  usuje  pesek.  Pri  gradnji  plinovodov  obstaja možnost eksplozije. Delo na gradbišču je nevarno, vendar je za inženirja gradbeništva manj nevarnosti kot za delavce gradbince in delovodje, saj so manj časa na gradbišču. Inženir je izpostavljen le občasno, ko preverja potek del na gradbišču.

ZASLUŽEK
Zaslužek inženirja gradbeništva v javni upravi je v skladu s kolektivno pogodbo in je manjši od 1000 evrov. V zasebnih  gradbenih podjetjih pa je plačilo različno, od 1000 evrov naprej.
 

 
vir: http://www.ess.gov.si
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti