Geodet

Geodet meri različna zemljišča in se ukvarja s prikazovanjem zemeljskega površja na načrtih in kartah. Geodetski načrti so osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju mest, naselij, sosesk, zgradb, cest, železnic in vseh drugih objektov na zemljišču.
Geodet
 

   
Opravila in naloge
Geodet meri različna zemljišča in se ukvarja s prikazovanjem zemeljskega površja na načrtih in kartah. Geodetski načrti so osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju mest, naselij, sosesk, zgradb, cest, železnic in vseh drugih objektov na zemljišču. Poleg tega se geodeti ukvarjajo še z vrsto drugih geodetskih del in nalog: - ugotavljajo in merijo oblike in dimenzije zemlje, - sestavljajo in vzdržujejo zemljiški kataster. Zemljiški kataster je geodetska evidenca, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah, njihovih lastnikih, vrstah rabe zemljišča, o kakovosti zemljišč in objektih, ki so na parcelah, - sestavljajo in vzdržujejo komunalni kataster. Komunalni kataster je geodetska evidenca komunalnih vodov in objektov (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, elektrika, telekomunikacijske naprave, javna razsvetljava), - izvajajo geodetska dela v gradbeništvu, - izvajajo geodetska dela v rudarstvu, - izvajajo geodetska dela v gozdarstvu in agronomiji. Karte in načrte, ki upodabljajo objekte na zemeljskem površju, uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju: to so načrti mest, turistične karte, avtokarte, tematske karte, ki prikazujejo razne pojave, vezane na zemljišče. Zakon o geodetski dejavnosti je leta 2000 vpeljal inštitut odgovornega geodeta in mu preko Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot določil osnovne geodetske storitve, za katere je potrebna potrditev odgovornega geodeta, in s tem nanj prenesel odgovornost za strokovno opravljeno delo. Te storitve so: ureditev meje, parcelacija, obnova mej v naravi, komasacija, izravnava meje, razmejitve med pravnimi režimi, ugotavljanje dejanske rabe zemljišč, vpis stavbe ali delov stavb v kataster stavb.
   
Znanja in spretnosti
Geodet mora končati Srednjo gradbeno in ekonomsko šolo - Geodetski oddelek ali diplomirati na Univerzi v Ljubljani-FGG - Oddelek za geodezijo ter opraviti strokovni izpit. Za ročno izdelavo raznih skic ali načrtov mora geodet imeti risarske sposobnosti, za delo na terenu pa je potrebna dobra telesna pripravljenost, biti mora zelo natančen, vzdržljiv in zbran. Za opravljanje poklica je zaželeno znanje tujega jezika, najbolje angleškega, kar geodetu koristi pri delu z računalnikom, prav tako pri dodatnem izobraževanju, tj. branju tuje strokovne literature. Potrebna je sposobnost komunikacije, saj poteka terensko delo mnogokrat v povezavi z strankami-naročniki, prav tako pomembna je sposobnost koordinacije ter izdatna fizična vzdržljivost.
  
Razmere za delo
Geodeti preživijo večino delovnega časa v čistih in zračnih pisarnah. Zunaj pisarn delajo največ na terenu, kjer jajo določene meritve ali nadzor nad njimi, obiskujejo razne planerje, gradbenike ali druge naročnike. Med delom v pisarni večino časa sedijo, na terenu pa veliko hodijo, nosijo tudi del terenske opreme, se vzpenjajo, spuščajo in vozijo z avtomobilom. Zaradi dela so lahko tudi dlje časa odstotni.

vir: Zavod RS za zaposlovanje

 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti