Dela na vrtu - avgust

Av­gust je me­sec, ko je na vrtu ve­li­ko ze­le­nja­ve in sadja, če le ni bilo toče ali pre­ve­li­ke suše. Naše po­gla­vit­no delo je po­bi­ra­nje plo­dov, za­li­va­nje, košnja, za­sti­ra­nje ter od­stra­nje­va­nje ple­ve­lov, pre­den bodo raz­vi­li se­me­na. Zvečer pa po­se­di­mo na vrtu, po­slušamo čričke in vo­nja­mo opoj­ne cve­to­ve cvet­lic.
Dela na vrtu - avgust
  
Ze­le­njav­ni vrt
V do­pol­dan­skem času na­bi­ra­mo zelišča, kot so: ori­ga­no, ma­ja­ron, luštrek, ti­mi­jan, po­pro­va meta, me­li­sa, šetraj, pe­lin in ožepek. Po­bi­ra­mo pa­ra­dižnike, jajčevce, pa­pri­ko, bob, fižol, cve­tačo, ko­le­ra­bi­co, ko­re­nje in dru­go ze­le­nja­vo. Na gre­di­ce, s ka­te­rih smo po­bra­li česen in čebu­lo, po­se­je­mo glav­na­to so­la­to, ko­le­ra­bi­co ter list­na­ti ohrovt. Se­je­mo še črni ko­ren, špinačo, redk­vi­co, mo­to­vi­lec, en­di­vi­jo, sa­di­mo pa zim­ski česen. Če ima­mo do­volj pro­sto­ra, pa lah­ko na iz­praz­nje­ne gre­di­ce po­se­je­mo per­zij­sko in alek­san­drij­sko de­te­ljo, fa­ce­li­jo, olj­no red­kev ali gor­jušico. To so rast­li­ne, pri­mer­ne za ze­le­no gno­je­nje, ki bodo pre­prečile izh­la­pe­va­nje vode na iz­praz­nje­nih gre­di­cah, hkra­ti pa bodo s svo­ji­mi ko­re­ni­na­mi raz­rah­lja­le prst. Teh rast­lin ni tre­ba ko­si­ti, saj jih bo uničila prva je­sen­ska sla­na. Ko­nec me­se­ca lah­ko že na­bi­ra­mo plo­do­ve ru­me­ne­ga dre­na, črne­ga ri­be­za, hme­lja, janeža in ko­marčka. Po po­tre­bi še ved­no od­stra­nju­je­mo za­list­ni­ke na pa­ra­dižni­kih. V tem me­se­cu sa­di­mo tudi ja­go­de. Od matične rast­li­ne lah­ko odščip­ne­mo po­ganj­ke in jih po­sa­di­mo na pri­prav­lje­ne gre­di­ce ali v lončke. Če ima­mo kom­post­ni kup, ga v vročih dneh močimo in rah­lja­mo, da bo kom­post do­zo­rel.

Sad­ni vrt
V sa­dov­nja­ku na­da­lju­je­mo let­no rez pečkar­jev, pri ka­te­rih od­stra­nju­je­mo bo­ho­tiv­ke in raz­pi­ra­mo veje, ki pre­prečuje­jo do­tok svet­lo­be do plo­dov. Po po­tre­bi po­ganj­ke tudi upo­gi­ba­mo. V tem času obre­zu­je­mo tudi koščičarje (češnje, višnje, ma­re­li­ce, bresk­ve, nek­ta­ri­ne), in si­cer po obi­ra­nju plo­dov. Za raz­li­ko od pečkar­jev, kjer je po­let­na rez le ko­rek­tur­na, opra­vi­mo v tem času pri koščičar­jih vzgoj­no rez. Obre­zu­je­mo tudi ma­li­ne in ro­bi­de, ki le­tos ne bodo več ro­di­le. Po obi­ra­nju od­stra­ni­mo roz­ge, ki so le­tos ro­di­le. Na opo­re pri­vežemo eno­let­ne roz­ge, ki so zra­sle v letošnjem letu. Ko­nec me­se­ca začnemo s cep­lje­njem na oko (bresk­ve, jab­la­ne, sli­ve, češnje, mare­li­ce). Obi­ra­mo po­let­no sad­je: sli­ve, ma­re­li­ce, bresk­ve, nek­ta­ri­ne, zgod­ne sor­te ja­bolk in hrušk. Po­let­no sad­je ni pre­več ob­stoj­no, zato lah­ko plo­do­ve, ki jih ne mo­re­mo po­ra­bi­ti, pre­de­la­mo v so­ko­ve, mar­me­la­de, kom­po­te ali pa jih po­ra­bi­mo v slaščicah. Sad­no drev­je spro­ti pre­gle­du­je­mo ter po po­tre­bi za­ti­ra­mo bo­lez­ni in ško­dljiv­ce. Ko­nec me­se­ca na­bi­ra­mo lešnike.

Okra­sni vrt in lončnice
V začetku tega me­se­ca, ko cve­toče bal­kon­ske rast­li­ne ne­ko­li­ko pre­ne­ha­jo bo­ga­to cve­te­ti, jih malo obrežemo. Tako spod­bu­di­mo po­nov­no rast in do­bi­mo po­tak­njen­ce za na­dalj­nje raz­množeva­nje. Rast­li­ne, ki buj­no cve­ti­jo, red­no gno­ji­mo. Pog­no­ji­mo tudi rast­li­ne, ki bodo cve­te­le je­se­ni (npr. je­sen­ske as­tre). Na sončen kraj po­sta­vi­mo vi­te­zo­vo zvez­do, ki jo do sre­di­ne me­se­ca za­li­va­mo čeda­lje manj, na kon­cu pa nič, tako bo zgo­daj zac­ve­te­la. V prvi po­lo­vi­ci av­gu­sta režemo po­tak­njen­ce olean­drov, kri­stav­cev in pa­si­jon­ke. Odrežemo za prst dol­ge ze­le­ne vršičke ter ste­bel­ca in jih potak­ne­mo v vlažen sub­strat. Pom­la­ju­je­mo in režemo živo mejo iz ig­lav­cev. Sa­di­mo je­sen­ske žafra­ne in pe­ru­ni­ke ter pre­sa­di­mo li­li­je. V dru­gi po­lo­vi­ci av­gu­sta po­sa­di­mo tudi ce­sar­ski tu­li­pan, ki va­ru­je vrt pred vo­lu­har­jem.

 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah