Nedovoljena gradnja

Kaj je nedovoljena gradnja in kakšne so sankcije ...
Nedovoljena gradnja
  
O nedovoljeni gradnji govorimo v 4 primerih:
 
 1. NELEGALNA GRADNJA (ČRNA GRADNJA): O nelegalni gradnji govorimo, kadar se dela za katera so predpisana gradbena dovoljenja izvajajo brez pridobitve le-teh. Lahko gre za gradnjo nekega novega objekta, lahko pa tudi za neodstranitev starega objekta v predpisanem roku, če smo imeli nadomestno gradnjo.
   
  Če jo gradbeni inšpektor ugotovi odredi, da se gradnja takoj ustavi, ter da se že zgrajeni objekt ali njegov del v določenem roku in na stroške zavezanca odstrani (podre) in vzpostavi prejšnje stanje. Če to ni več mogoče inšpektor odredi sanacijo zemljišča.
 2. NESKLADNA GRADNJA: Neskladna je tista gradnja, za katero nam je bilo izdano potrebno gradbeno dovoljenje, vendar pa so izvedena dela v nasprotju s pogoji, ki nam jih postavlja to dovoljenje.
   
  Gradbeni inšpektor v tem primer odredi, da se takšna gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja. Investitor je dolžan za to spremembo zaprositi v enem mescu po izrečenem ukrepu, z gradnjo pa lahko nadaljuje šele po dokončnosti takega dovoljenja. (dokončnost pomeni, ko je dovoljenje izdano). V kolikor se to ne zgodi, inšpektor odredi odstranitev objekta ali dela objekta, ki je v nasprotju z gradbenim dovoljenjem.
 3. NEVARNA GRADNJA: Nevarna je tista gradnja, ki pri svojem izvajanju ogroža premoženje, zdravje ali življenje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolico.
    
  Inšpektor v tej situaciji odredi ustavitev gradnje, da se prenehajo nevarnosti in hkrati odredi nujna vzdrževalna dela ali pa objekt ustrezno obnovi ali odstrani.
 4. NELEGALNI KOP: Nelegalni kop je tisti kop, ki ni z izvedbenim prostorskim aktom dopusten in njegova raba prosta.
   
  Tudi v tem primeru gradbeni inšpektor odredi, da se vsa dela takoj ustavijo in da se v določenem roku na kopu izpostavi prejšnje stanje, če pa to ni mogoče sanacijo. Te stroške nosi investitor kopa, če pa tega ni mogoče odkriti, potem jih krije lastnik zemljišča.
 
Za vse 4 kršitev je poleg inšpekcijskih ukrepov predvidena tudi denarna kazen. Poleg tega pa še plačilo nadomestila zaradi posledic, ki so nastali pri nedovoljenemu posegu v okolje. Višina je odvisna od vrste in obsega nedovoljene gradnje. Če se odločite naknadno vložiti zahtevo za gradbeno dovoljenje, je ne glede na izdajo potrebno to nadomestilo plačati. Zakon pravi, da se zahteva v tem primeru zavrne, če se ne priloži dokazila o plačanem nadomestilu.
  
Naj še omenimo zastavno pravico Republike Slovenije po v zvezi z izvajanjem denarnih izvršb. Namreč, vsi stroški ki nastanejo v inšpekcijskem postopku pri nedovoljenih gradnjah so zavarovani po samem zakonu z zastavno pravico na vseh nepremičninah zavezanca (tistega, ki jih mora plačati).
 
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ