Gradnja v lastni režiji

O gradnji v lastni režiji govorimo, kadar investitor kot fizična oseba sam, s pomočjo družinskih članov oziroma s sosedsko pomočjo gradi objekt, ki ga potrebuje samo za lastne potrebe prebivanja.
Gradnja v lastni režiji

Za vsak začetek gradnje boste potrebovali gradbeno dovoljenje. Zakon predpisuje, da je to dovoljenje potrebno za gradnjo novega objekta, odstranitev ali rekonstrukcijo že obstoječega ali pa za nadomestno gradnjo.
   
Načeloma velja, da sme objekt graditi samo pravna ali fizična oseba, ki ima to dejavnost vpisano v register ali priglašeno. Vendar pa poznamo tudi gradnjo v lastni režiji, za katero to ne velja, če so izpolnjeni vsi sledeči pogoji:
  • gradi se enostavni ali manj zahtevni objekt (poglejte si Slovarček izrazov)
  • hiša ima lahko največ eno nadstropje z eno kletjo in možnostjo mansarde nad stanovanjem
  • gre za enostanovanjsko stavbo za lastne potrebe ali kmetijski objekt za potrebe družinske kmetije
  • uporabna površina ne presega 250m2 koristne površine
  • zagotovljen je gradbeni nadzor
Gradbeni nadzor se lahko poveri posamezniku, ki po določbah izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje (ki ima ustrezno dovoljenje), vendar to ne more biti isti projektant, ki je drugače sodeloval pri gradnji (poglejte si Nadzor nad gradnjo).
Graditi se lahko začne že takoj ob izdaji gradbenega dovoljenja, vendar na lastno odgovornost. Ob izdaji je gradbeno dovoljenje dokončno, ni pa še pravnomočno. Pravnomočno postane s potekom pritožbenega roka 8 dni od dneva, ko je bila ta odločba vročena vsem strankam v postopku, pristojnim soglasodajalcem, ki so dali soglasje in organu občine za prostorske zadeve, kjer se namerava graditi.
Podrobnosti v Slovarčku izrazov -
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah