04. Udeleženci pri graditvi objektov

Kdo so udeleženci, kdo investitor, projektant, izvajalec, nadzornik, ...
04. Udeleženci pri graditvi objektov
 
4. UDELEŽENCI PRI GRADITVI OBJEKTOV so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident;

4.1. INVESTITOR je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta, ali ki jo sam izvaja;

4.2. PROJEKTANT je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju;

4.2.1. ODGOVORNI PROJEKTANT je posameznik, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev;

4.2.2. ODGOVORNI VODJA PROJEKTA je posameznik, ki projektantu odgovarja za medsebojno usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo, in za kakovost obdelave celotnega projekta;

4.3. IZVAJALEC je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del;

4.3.1. ODGOVORNI VODJA POSAMEZNIH DEL je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;

4.3.2. ODGOVORNI VODJA DEL je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;

4.3.3. ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA je tisti odgovorni vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed odgovornih vodij del imenuje investitor in odgovarja za usklajevanje dela vseh odgovornih vodij del in odgovornih vodij posameznih del;

4.4. NADZORNIK je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora;

4.4.1. ODGOVORNI NADZORNIK je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi;

4 5. REVIDENT je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri reviziji projektne dokumentacije;

4.5.1. ODGOVORNI REVIDENT je posameznik, ki revidentu odgovarja, da so načrti, ki jih revidira, v skladu z gradbenimi predpisi in da bo objekt, zgrajen oziroma rekonstruiran na njihovi podlagi, izpolnjeval predpisane bistvene zahteve;
 
vir: ARHEM d.o.o. 
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad