Varnostni načrt

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Varnostni načrt je obvezna vsebina PZI projektne dokumentacije.
Varnostni načrt
  
S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta. Izdeluje se ga v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču.
  
V njem morajo biti podatki o obstoječih instalacijah in napravah (katastri in načrti instalacij) ter aktivnostih na območju gradbišča s potrebnimi ukrepi za preprečitev tveganj za nezgode, ureditev gradbišča (po posameznih fazah gradnje), opisane tehnologije, materiali; določeni skupni ukrepi in odri, posebno nevarna dela, gradbiščni red, terminski plan izvajanja del, popis del z oceno stroškov urejanja gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na gradbišču. Določeni morajo biti tudi konkretni varnostni ukrepi ob izvajanju posebno nevarnih del.
  
Že v fazi načrtovanja pa mora naročnik planirati tudi kako bo objekt vzdrževal. Samo s pravočasnim načrtovanjem odgovarjajoče opreme, kot je npr. varnih dostopov na strehe, sidrnih mest za privezovanje z osebno varovalno opremo, ipd. se lahko prepreči nevarnosti ali zmanjša tveganje za nezgode pri delu na objektu. V ta namen mora zagotoviti tudi dokumentacijo za izvajanje kasnejših del na objektu (čiščenje, vzdrževanje,itd…). Iz te dokumentacije mora biti jasno razvidno, kako (na kakšen način) bo zagotovljena varnost in zdravje delavcev pri izvajanju teh del na končanem objektu. Določena oziroma opisana in v načrtih obdelana (risbe, opisi) morajo biti delovna mesta in naprave, s pomočjo katerih se izvaja ta dela na varen način.
  
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta. Vsebina varnostnega načrta mora biti v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
V primerih, kadar naročniku ni potrebno zagotoviti koordinatorja (samo 1 izvajalec oz. delodajalec, gradnja enodružinske hiše do 350m2 neto površine brez posebno nevarnih del in prijave gradbišča), tudi ne potrebuje varnostnega načrta in dokumentacije za izvajanje naknadnih del.
Delodajalec pa mora imeti poleg Izjave o varnosti z oceno tveganja izdelana tudi pisna navodila za varno delo kot zahteva 23.člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 
 
 
vir: Ekosystem d.o.o.

GP KOPER, gradbeno poslovanje, Gorazd Sivka s.p.

Organiziramo in vodimo gradbene projekte od "ideje do odeje". Za vas urejamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, organiziramo dela, nadziramo, svetujemo pri iozbiri materialov, izdelujemo popise del, ... Oglasite se nam!

več