Varno delo

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih postavlja minimalne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in tudi izvajanju gradnje objektov kakor tudi ob poznejših delih na objektih.
Varno delo
 
Najprej povejmo, da se Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, številka 3/02, v nadaljevanju uredba) ne nanaša na nadzemno in podzemno rudarjenje ter globinsko vrtanje. Uredbe tudi ni treba upoštevati, kadar gre za običajno čiščenje notranjosti in zunanjosti objektov z običajnimi čistilnimi napravami in na načine, pri katerih se ne uporabljajo nevarne snovi, in ki ne predstavljajo posebno nevarnih del.
Po uredbi ni treba imenovati koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu v primeru gradnje in drugih gradbenih del na enodružinski hiši velikosti do 350 m² neto tlorisne površine, razen v naslednjih primerih:
  • gradnje enodružinske hiše, če je predvideno trajanje izvajanja del daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču dela več kot 20 delavcev, ali
  • je predviden obseg dela 500 delavec dni ali več, ali
  • ko gre za izvajanje posebno nevarnih del, ki so navedena v prilogi II uredbe.
      
Obveznost naročnikov
Naročnik del (investitor) mora že v fazi načrtovanja in priprave projekta poskrbeti, da se upoštevajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo koordinacijo in izvajanje. Naročnik lahko te obveznosti prevzame sam ali pooblasti fizično ali pravno osebo, ki v njegovem imenu prevzame odgovornost za projekt.
Obveznosti naročnika so:
  • upoštevanje temeljnih načel iz 6. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu,
  • posredovanje prijave začetka del inšpekciji dela (prijava gradbišča - priloga III uredbe),
  • zagotovitev izdelave varnostnega načrta,
  • določitev enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za pripravljalno fazo projekta in za fazo izvajanja del ter
  • izdelava dokumentacije za varno izvajanje poznejših del na dokončani zgradbi.
Naročnik lahko pooblasti fizično ali pravno osebo (pisno), da v celoti ali deloma prevzame njegove odgovornosti na podlagi uredbe.
 
Varnostni načrt
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. S tem načrtom se določijo pravila, ki so veljavna za določeno gradbišče, pri tem pa se po potrebi upoštevajo tudi industrijske dejavnosti na gradbišču. Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu s Prilogo V uredbe. Vsebovati mora ukrepe glede posebno nevarnih del, ki spadajo v eno ali več kategorij iz Priloge II. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.
  
Prijava gradbišča po Uredbi (obrazec v Prilogi III uredbe)
V primerih, ko je predvideno, da bo delo trajalo več kot 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 delavec dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v Prilogi III te uredbe.
Naročnik ali nadzornik projekta morata prijavo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopijo prijave je treba na gradbišču namestiti na vidno mesto.
Naročnik ali nadzornik projekta morata ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.
  
Poglejmo dva primera, v katerih je treba gradbišče prijaviti:
1. primer:
22 dni z 20 delavci (22 x 20) = 440 delavec/dni
8 dni z 10 delavci ( 8 x 10) = 80 delavec/dni
skupaj 30 dni skupaj 520 delavec/dni
 
V tem primeru ni izpolnjen prvi pogoj (delo ne traja več kot 30 delovnih dni), izpolnjen pa je drugi pogoj (obseg dela je več kot 500 delavec dni).
 
2. primer:
30 dni s 5 delavci (30 x 5) = 150 delavec/dni
5 dni s 25 delavci (5 x 25) = 125 delavec/dni
skupaj 35 dni skupaj 275 delavec/dni
  
V tem primeru pa je izpolnjen prvi pogoj (delo traja več kot 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev), ne izpolnjuje pa drugega pogoja (obseg dela je manj kot 500 delavec dni).
 
V obeh navedenih primerih mora naročnik ali nadzornik projekta gradbišče prijaviti inšpektoratu za delo.
Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
Kadar je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za fazo priprave in fazo izvajanja projekta.
Koordinatorja je treba imenovati tudi v primeru, ko naročnik odda dela izvajalcu, ki nato za izvedbo del sklene pogodbe s podizvajalci.
 

GP KOPER, gradbeno poslovanje, Gorazd Sivka s.p.

Organiziramo in vodimo gradbene projekte od "ideje do odeje". Za vas urejamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, organiziramo dela, nadziramo, svetujemo pri iozbiri materialov, izdelujemo popise del, ... Oglasite se nam!

več

 

Folija za steklarstvo Andrej Dolenc s.p.

Montiramo in prodajamo varnostne, protisončne in matirane-dekorativne folije Madico na steklene površine.

več

 

3M (East) AG Podružnica v Ljubljani

proizvajalec talnih oblog in folij za steklo

več

 

A DESIGN - celovite poslovne rešitve

Ukvarjamo se z veleprodajo opreme za zaščito pri delu, ponujamo delovna oblačila, zaščitne čevlje, rokavice in vse za zaščito vida, sluha, dihal in glave.

več

 
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ