28. razdor pogodbe

Posledice, če se pogodba razdre
Uzance!
  

 
122.
Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati izvajalcu izvedena dela tudi v primeru, ko je izvajalec odgovoren za to, da se je pogodba razdrla.

123.
Če je za to, da se je pogodba razdrla, odgovoren naročnik, je ta dolžan plačati izvajalcu poleg izvedenih del še pripravljeni material in opremo za vgraditev, ki sta ostala nevgrajena, in mu povrniti neamortizirano vrednost pripravljenih del ter izdatke za ureditev gradbišča.

124.
Pogodbenik, ki je odgovoren za to, da se je pogodba razdrla, mora drugemu pogodbeniku povrniti škodo, ki je s tem nastala.
Povrnitev škode obsega tudi izgubljeni dobiček.

125.
Če se pogodba razdre, je izvajalec dolžan zavarovati izvedena dela pred propadanjem. Pri tem nastopi samo z varstvenimi ukrepi, ki so nujni, pač pa si mora prizadevati, da so stroški v zvezi s tem čim manjši.
Stroške z varstvom izvedenih del in druge izdatke, ki jih je v zvezi s tem imel izvajalec, trpi naročnik. Izvajalec jih trpi samo, če je odgovoren za to, da se je pogodba razdrla.

  

 
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah