27. obračun

Dokončen obračun
Uzance!
 


116.
Z dokončnim obračunom se razpravijo razmerja med pogodbeniki in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

117.
Dokončni obračun se opravi po sprejemu in izročitvi izvedenih del. Delo z dokončnim obračunom se začne takoj po sprejemu in izročitvi, konča pa v 60 dneh od dneva sprejema in izročitve.

118.
Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vštevši nepredvidena in poznejša dela, ki jih je bil izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami.

119.
Dokončen obračun vsebuje zlasti:

  1. vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah;
  2. znesek razlike v ceni;
  3. znesek, izplačan po situacijah;
  4. končan znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;
  5. znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti;
  6. podatek, ali je, objekt dovršen v pogodbenem roku, in če ni, koliko je bil rok prekoračen;
  7. podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva plačila pogodbene kazni in povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske;
  8. skupen znesek cene izvedenih del;
  9. podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

120.
Če naročnik brez opravičenega razloga odkloni sodelovanje pri dokončanem obračunu ali s svojim sodelovanjem zavlačuje izdelavo obračuna, lahko izvajalec sam opravi obračun in o tem obvesti naročnika. Ta pravica pripada tudi naročniku.

121.
Vsak pogodbenik trpi stroške svojega sodelovanja pri izdelavi dokončnega obračuna.

   

 
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah