26. sprejem in izročitev

Sprejem in izročitev izvedenih del
Uzance!
  

 
110.
Brž ko se dela končana, obvesti izvajalec naročnika, da so dela, ki so predmet pogodbe, končana.

111.
Naročnik in izvajalec sta se dolžna brez odlašanja lotiti sprejema in izročitve ter dokončnega obračuna.

112.
Če je začel naročnik uporabljati objekt pred njegovim sprejemom in izročitvijo, se šteje, da sta bila sprejem in izročitev opravljena z dnem začetka uporabe.

113.
O sprejemu in izročitvi se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti tele podatke:

  1. ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;
  2. ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti;
  3. o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov;
  4. ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov v skladu z uzanco 87;
  5. datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve.

114.
Zapisnik o sprejemu in izročitvi lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez drugega, če drugi pogodbenik neopravičeno odkloni sodelovanje v sprejemu in izročitvi ali če se neopravičeno ne
odzove vabilu, da sodeluje pri sprejemu in izročitvi. Takšen zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo.

115.
Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti.
Če izvajalec ne izvede del iz prvega odstavka te uzance v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun.

   

 
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti