17. strokovno nadzorstvo naročnika

Uzance!
   
Pravica do strokovnega nadzorstva
99.
Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in
opreme ter predvidenih rokov.
Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v delavnice, obrate in kraje za uskladiščenje materiala.
Strokovno nadzorstvo opravlja oseba, ki jo določi naročnik.
O osebi, ki jo določi za strokovno nadzorstvo, in o njenih pooblastilih obvesti naročnik izvajalca.
   
100.
Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzorstva.
    
Sporočilo in vpisovanje pripomb
101.
Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu.
Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pismeno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.
   
Ravnanje po zahtevi naročnika
102.
Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom.
   
Posebna pooblastila
103.
Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z izvajalcem del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskopravna razmerja, razen če je za to od naročnika posebej pooblaščena.
  
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ