13. garancija za kakovost izvedenih del

Uzance!
    
Vsebina garancije
83.
Izvajalec jamči, da so izvedena dela ob sprejemu in izročitvi v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo oziroma uporabo, določeno s pogodbo.
  
Obvestilo pomanjkljivostih
84.
O pomanjkljivostih, ki jih opazi, je naročnik dolžan izvajalca obvestiti brez odlašanja.
   
Garancijski rok

85.
Garancijski rok za kakovost izvedenih del je dve leti, če ni s pogodbo ali predpisi določeno drugače.
  
86.
Garancijski rok začne teči od sprejema in izročitve objekta ali dela objekta, na katerem so bila izvedena dela, če pa se je objekt ali del objekta začel uporabljati pred njegovim sprejemom in izročitvijo, pa od začetka uporabe.
  
Garancija za opremo
87.
Za opremo, ki jo vgrajuje izvajalec, velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca opreme, s pristavkom, da je izvajalec dolžan preskrbeti vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca opreme, skupaj z navodili za uporabo in jo izročiti naročniku.
 
Pravice poznejših uporabnikov
88.
Pravice naročnika nasproti izvajalcu zaradi pomanjkljivosti na objektu preidejo tudi na vse poznejše uporabnike objekta ali dela objekta do izteka garancijskega roka.
  
Odprava pomanjkljivosti
89.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pokažejo med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala.
Naročnik določi izvajalcu primeren rok za odpravo pomanjkljivosti.
Naročnik ima pravico tudi do povrnitve škode po tej uzanci.
   
90.
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki mu ga določi naročnik, jih lahko odpravi naročnik na račun izvajalca, pač pa mora pri tem ravnati kot dober gospodarstvenik.
   
91.
Izvajalec ni dolžan odpraviti tistih pomanjkljivosti, ki nastanejo kot posledica nestrokovnega ravnanja in uporabe oziroma nenamenske uporabe objekta ali delov objekta.
  
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti