12. kakovost del in materiala

Uzance!
  
Pravilnost tehničnih rešitev
75.
Izvajalec je dolžan v skladu s pravili stroke preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v tehnični dokumentaciji in naročnika opozoriti na napake, ki jih opazi.
  
Kakovost materiala
76.
Izvajalec je dolžan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustrezata predpisani ali pogodbeni kakovosti. Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezne preizkušanja materiala.
Če metode preizkušanja materiala niso določene z tehnično dokumentacijo ali tehničnimi predpisi, jih določi izvajalec.
Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.
  
77.
Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na opažene ali ugotovljene pomanjkljivosti materiala in opreme, ki sta predvidena s tehnično dokumentacijo, kakor tudi materiala in opreme, ki ju je naročnik nabavil ali izbral.
Material in opremo iz prvega odstavka te uzance sme izvajalec vgraditi le, če naročnik kljub njegovemu opozorilu na pomanjkljivosti to zahteva, in če njuna vgraditev ne ogroža trdnosti objekta, življenja ljudi, sosednih objektov, prometa in okolice.
   
78.
Izvajalec je odgovoren, če uporabi material in opremo, ki ne ustrezata pogodbeni ali predpisani kakovosti, razen v primeru iz drugega odstavka uzance 77.
  
Posledice nekakovostnega dela in materiala
79.
Če izvajalec ne izvaja del po dogovorjeni tehnični dokumentaciji, tehničnih predpisih in standardih, ter po rezultatih lastnih preizkušanj in pravilih stroke, ima naročnik pravico zahtevati ustavitev nadaljnjega izvajanja del oziroma zahtevati spremembo materiala ali uporabo materiala in opremo ustrezne kakovosti. Če je na ta način postala vprašljiva varnost objekta, življenja ljudi ali sosednih objektov, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca, da poruši izvedena dela in na svoje stroške znova izvede dela na način, ki je določen v pogodbi.
   
Kontrola kakovosti
80.
Izvajalec je dolžan dati dokaze o kakovosti uporabljenega materiala in opreme ter izvedenih del in naročniku omogočiti kontrolo.
Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala in opreme se dokončno oceni ob sprejemu in izročitvi izvedenih del.
Če kontrola naročnika zahteva odkrivanje posameznih del ali odpiranje odprtin, je izvajalec dolžan to omogočiti.
Stroške kontrole trpi naročnik. Stroški kontrole obsegajo tudi odkrivanje del, odpiranje odprtin in popravila oziroma vrnitev del v stanje, v katerem so bila pred kontrolo.
Ne glede na četrti odstavek te uzance trpi stroške kontrole izvajalec, če ni naročniku omogočil, da pravočasno kontrolira izvedena dela in uporabljen material in opremo in so zaradi tega ob poznejši kontroli nastali stroški, ki jih sicer ne bi bilo.
  
81.
Vse ugotovitve kontrole izvajalca in kontrole naročnika se vpišejo v gradbeni dnevnik.
Če se ugotovitve kontrole izvajalca ne ujemajo z ugotovitvami kontrole naročnika, se opravi skupna poznejša kontrola. Stroški skupne poznejše kontrole gredo v breme pogodbenika, katerega ugotovitve se niso potrdile.
   
Odprava pomanjkljivosti
82.
Če izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naročnika in ne odpravi pomanjkljivosti na izvedenih delih, lahko naročnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povračilo škode, ki je nastala zaradi nekvalitetno izvedenih del in zaradi tega, ker se je pogodba razdrla.
Če izvajalec ne odpravi v primernem roku pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri tehničnem pregledu ter sprejemu in izročitvi izvedenih del, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti komu drugemu na stroške izvajalca. Pri tem je naročnik dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik.
  
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad