11. začasna zaustavitev izvajanja del

Uzance!
   
Primeri, v katerih se lahko ustavijo dela
70
Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno otežkočeno.
Za ravnanje naročnika po prvem odstavku te uzance se štejejo neizpolnitev ali neredna izpolnitev njegovih obveznosti, kot so odprava pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, na podlagi katere se izvijajo dela, izplačilo predujma in izplačilo začasne situacije.
Izvajalec sme ustaviti dela zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika šele, ko preteče primeren rok, ki ga je pustil naročniku za izpolnitev obveznosti.
  
Nadaljevanje ustavljenih del
71.
Izvajalec je dolžan nadaljevati izvajanje del, ko prenehajo ovire, zaradi katerih so bila dela ustavljena.
  
Zavarovanje ustavljenih del
72.
Pri ustavitvi del je izvajalec dolžan že izvedena dela zavarovati pred propadanjem samo z ukrepi, ki so nujni. Poleg tega mora gledati, da so stroški v zvezi s tem čim manjši.
Stroški zavarovanja izvedenih del in druge izdatke, ki jih je imel izvajalec s tem v zvezi, trpi naročnik. Izvajalec trpi te stroške in izdatke le, če je sam odgovoren za ustavitev del.
  
Povrnitev škode
73.
Pogodbenik, ki je odgovoren za ustavitev del, je dolžan drugemu pogodbeniku povrniti škodo, ki jo je ta utrpel zaradi ustavitve del. Povrnitev škode obsega tudi izgubljeni dobiček.
  
Obvestilo
74.
Izvajalec je dolžan naročniku takoj obvestiti o okoliščinah, ki onemogočajo ali otežkočajo izvajanje del, o ustavitvi del, svojih ukrepih za zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo izvajanje del ustavljeno.
  
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ