10. plačanje

Uzance!
  
Začasne in končne situacije
58.
Izvedena dela se plačajo na podlagi začasnih situacij in končnih situacij.
  
Čas plačila predujma
59.
Če je dogovorjen predujem, ni pa določen rok za izplačilo, se plača predujem pred začetkom izvajanja pogodbenih del.
  
Obračunavanje predujma
60.
Izvajalec začne vračati predujem, ko denarni znesek izstavljenih začasnih situacij doseže 50% pogodbene cene.
Prejeti predujem se vrača postopoma sorazmerno s prejetim predujmom in vrednostjo dogovorjenih toda neizvršenih del.
  
Izstavitev situacije
61.
Začasne situacije in končna situacija se izstavijo na podlagi izvedenih količin pogodbenih del in pogodbenih cen.
S situacijami se prikažejo dela na način in po specifikaciji, ki je dana v tehnični dokumentaciji.
Z začasnimi situacijami se obračunava vrednost del, izvedenih med gradnjo.
  
62.
Začasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca.
Začasna situacija se pošlje naročniku v primernem roku po izteku dobe, na katero se nanaša.
Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del.
Začasne situacije in končna situacija vsebujejo podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije.
  
Izplačilo na podlagi situacije
63.
Na podlagi začasne situacije se opravi izplačilo v osmih dneh od dneva njenega prejema, na podlagi končne situacije pa v 15 dneh od dneva njenega prejema.
Če naročnik izpodbija del prejete situacije, plača nesporni znesek v roku iz prvega odstavka te uzance.
  
64.
Naročnik lahko izpodbija začasne situacije glede cene, količine in vrste izvedenih del.
O spornem znesku in razlogih izpodbijanja mora naročnik obvestiti izvajalca v roku, ki je določen za plačilo na podlagi situacije.
  
65.
Overitev situacije po naročniku ni pogoj za plačilo na njeni podlagi.
 
Zadrževanje dela cene
66.
Naročnik ima pravico zadržati sorazmerni del cene za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih ob sprejemu in izročitvi del.
 
67.
Če je s pogodbo določeno, da bo naročnik zadržal del cene kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti, ni pa določeno katerih pomanjkljivosti, se šteje, da je z zadržanim zneskom zavarovana odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih ob sprejemu in izročitvi del.
 
68.
Zadržani del cene lahko uporabi naročnik za odpravo pomanjkljivosti na izvedenih delih, če jih izvajalec na pismeni poziv naročnika v primernem roku ne odpravi.
 
69.
Zadržani znesek oziroma njegov neporabljeni del izplača naročnik izvajalcu v osmih dneh od dneva sprejema in izročitve del oziroma takoj po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih ob sprejemu in izročitvi.
 
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...