09. pogodbena kazen

Uzance!
  
51.
Če je s pogodbo predvidena pogodbena kazen, ni pa določeno, v katerih primerih se plača, se šteje, da je kazen dogovorjena za primer neredne izpolnitve pogodbenih obveznosti.
  
Višina pogodbene kazni
52.
Pogodbena kazen znaša 1 promila skupne dogovorjene cene del za vsak dan zamude, če se dela ne dovršijo v predvidenem roku, z omejitvijo, da tako določena pogodbena kazen ne sme presegati 5% skupne cene del.
  
Osnova za obračun pogodbene kazni
53.
V skupno pogodbeno ceno del se ne všteva vrednosti prej dovršenega in izročenega dela objekta, ki pomeni ekonomskotehnično celoto in se lahko kot takšen samostojno uporablja. Na vrednost takega dela objekta se pogodbena kazen obračunava posebej, če so za to izpolnjeni pogoji.
   
Rok, do katerega se obračunava pogodbena kazen
54.
Pogodbena kazen se obračunava do sprejema in izročitve objekta oziroma dela objekta, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto in se lahko samostojno uporablja.
Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bil ta sprejet in izročen, se pogodbena kazen obračunava do začetka uporabe.
   
Zahteva za uveljavitev pravice do pogodbene kazni
55.
Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje do konca dokončnega obračuna.
  
Razmerje med pogodbeno kaznijo in povračilom škode
56.
Če presega škoda, ki jo je utrpel pogodbenik-upnik zaradi neredne izpolnitve pogodbenih obveznosti po pogodbeniku-dolžniku, znesek pogodbene kazni, lahko zahteva upnik poleg pogodbene kazni povračilo škode, kolikor presega pogodbeno kazen. Pač pa upnik ne more zahtevati povračila škode in pogodbene kazni, razen če je tako določeno v pogodbi.
  
Oprostitev dolžnika plačila pogodbene kazni
57.
Dolžnik je oproščen plačila pogodbene kazni, če je prišlo do neizpolnitve ali neredne izpolnitve pogodbene obveznosti zaradi vzroka, za katerega ni odgovoren.
  
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje