06. roki za izvajanje del

Uzance!
 
36.
Z roki za izvajanje del so mišljeni po teh uzancah tudi roki za dovršitev posamezne njihove faze, ki so določeni v načrtu dinamike del, če sta pogodbenika tako določila.
  
37.
Rok za izvajanje del teče od uvedbe izvajalca v posel, če ni s pogodbo drugače dogovorjeno.
  
38.
Če rok za začetek del ni določen, je izvajalec dolžan začeti dela takoj po uvedbi v posel.
O začetku del je izvajalec dolžan obvestiti naročnika.
  
39.
Če izvajalec ne začne del v roku, ki je določen s pogodbo, oziroma takoj po uvedbi v posel, mu mora naročnik pustiti primeren poznejši rok za začetek del.
Če ne začne izvajalec z deli niti v roku iz prvega odstavka te uzance, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povračilo škode.
  
Ukrepi za pospešitev del
40.
Če je opravičeno dvomiti, da bodo dela izvedena v pogodbenem roku, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca, naj ukrene, kar je treba, da ustrezno pospeši dela in jih uskladi z dogovorjenim načrtom gradnje.
  
Koordiniranje del
41.
Če naročnik odstopi izvajanje del na istem objektu dvema ali več izvajalcem, mora koordinirati njihovo delo glede rokov za izvršitev teh del.
  
Podaljšanje rokov
42.
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del.
Rok se podaljša ustrezno trajanju ovire po prvem odstavku te uzance, s pristavkom, da se podaljša tudi za čas, ki je potreben za ponovni začetek del in za morebitno premaknitev del v manj ugoden letni čas.
Za vzroke, zaradi katerih se po prvem odstavku te uzance lahko zahteva podaljšanje rokov, se štejejo zlasti:
  • naravni dogodki (požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni čas in za kraj, v katerem se dela izvajajo ipd.);
  • ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;
  • pogoji za izvajanje del v zemlji ali v vodi, ki niso bila predvidena s tehnično dokumentacijo;
  • zamuda pri uvedbi izvajalca v posel;
  • ravnanje naročnika iz uzance 70;
  • zamuda pri dobavi opreme, če jo nabavlja naročnik ali tisti, ki ga je ta določil;
  • nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti je mogel vedeti, da se morajo izvesti;
  • presežna dela, ki presegajo 10% pogodbenih količin del.
      
Zamuda izvajalca
43.
Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastopile po preteku roka za izvajanje del.
Ne glede na prvi odstavek te uzance lahko izvajalec zahteva podaljšanje roka za izvajanje del, če gre za spremenjene okoliščine, ki bi nastopile kljub temu, da so bila dela izvedena v predvidenem roku.
  
Predložitev zahteve za podaljšanje roka
44.
Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko zve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša.
  
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...