05. cene

Uzance!
   
Določanje cene
22.
Cene za dela se določajo tako, kot je določeno v naročnikovih pogojih za predložitev ponudbe in sklenitev pogodbe o zadevnih delih.
Cene se določijo za mersko enoto del, ki so predmet pogodbe (cena za enoto), kakor tudi v skupnem znesku za vrednost vsega objekta ali njegovega dela ali določenih del.
Cena za enoto se določa za mersko enoto objekta ali za mersko enoto posamezne vrste ali faze del.
Cena za enoto velja tudi za presežna oziroma manjkajoča dela, če ne presegajo 10% pogodbenih količin del.
   
Spremembe cene zaradi spremenjenih okoliščin
23.
Vsak pogodbenik ima pravico zahtevati spremembo pogodbene cene, če nastopijo izredni dogodki, ki vplivajo na njeno višino.
Izredni dogodki so okoliščine, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ob nastanku pa se jim ne izogniti, niti odvrniti njihovega učinka.
Za izredne dogodke se štejejo zlasti:
  1. ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;
  2. sprememba cen za material in storitve drugih na trgu;
  3. sprememba življenjskih stroškov;
  4. pogoji za izvajanje del v zemlji ali v vodi, ki niso bila predvidena s tehnično dokumentacijo.

  
24.
Zaradi spremenjenih cen za material in storitve drugih na trgu, sme pogodbenik zahtevati spremembo cene:

  1. če se cene za posamezne vrste materiala oziroma storitev spremenijo za več kot 5%, ali
  2. če skupna sprememba cen za vse vrste materiala in storitev znaša več kot 3%, ali
  3. če se s skupno spremembo cen za material in storitve spremeni cena pogodbenih del za več kot 2%.

  
25.
Sprememba pogodbene cene zaradi porasta ali zmanjšanja življenjskih stroškov se lahko zahteva, če se življenjski stroški spremenijo za več kot 5%.
Sprememba življenjskih stroškov se ugotavlja po podatkih pristojnega organa za statistiko.
Razlika v ceni se obračuna tako, da se na vrednost vseh, v obračunski dobi izvedenih del na objektu, uporabi odstotek udeležbe kosmatih osebnih dohodkov in terenskih dodatkov v skupnem prihodku organizacij združenega dela iz posameznih gradbenih panog iz prejšnjega leta. Na tako dobljeni znesek kosmatih osebnih dohodkov in terenskih dodatkov se uporabi odstotek porasta oziroma zmanjšanja življenjskih stroškov. Terenski dodatki se ne upoštevajo, če se dela izvajajo v kraju, v katerem je sedež izvajalca.
Obračunska doba iz tretjega odstavka te uzance je šest mesecev, če ni drugače dogovorjeno.
 
26.
Če so izpolnjeni pogoji za spremembo dogovorjene cene zaradi spremenjenih okoliščin, obsega razlika v ceni znesek, ki presega odstotke iz uzanc 24 in 25, in polovico zneska, ki je v mejah omenjenih odstotkov.
   
Vpliv zamude na spremembo cen

27.
Pogodbenik ne more zahtevati spremembe cene zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastale po preteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti, razen, če je za zamudo kriva druga pogodbena stran.
Ne glede na prvi odstavek te uzance se lahko zahteva sprememba pogodbene cene, če gre za spremenjene okoliščine, ki bi nastopile kljub temu, da je bila pogodbena obveznost izpolnjena v predvidenem roku.
   
Vpliv klavzule o nespremenljivosti cen
28.
Če je s pogodbo dogovorjeno, da se zaradi spremenjenih okoliščin cena ne bo spremenila, se sme zahtevati sprememba pogodbene cene, če se ta zaradi spremenjenih okoliščin poveča ali zmanjša za več kot 10%.
V primeru iz prvega odstavka te uzance se sme zahtevati samo razlika v ceni, ki presega 10%.
     
Vpliv prejetega predujma na pogodbeno ceno
29.
Če je s pogodbo dogovorjeno, da se da izvajalcu predujem ali del predujma za nabavo materiala, ne more ta zahtevati spremembe cene zaradi spremenjene cene za material, če je mogel s prejetim predujmom izključiti, da bi spremenjena cena za material vplivala na pogodbeno ceno.
   
Vpliv kakovosti materiala na pogodbeno ceno
30.
Če uporabi izvajalec brez poprejšnjega soglasja naročnika materiala boljše kakovosti, kot je v pogodbi dogovorjeno, se more cena za dela na tej podlagi spremeniti le s privolitvijo naročnika.
 
31.
Naročnik, ki je sprejel izvedena dela, ima pravico do sorazmernega zmanjšanja cen, če je kakovost uporabljenega materiala ali izvedenih del slabša od pogodbene. Pravico do sorazmernega zmanjšanja cene ima naročnik tudi v primeru neestetskega videza objekta oziroma izvedenih del, če je to posledica izvajalčevega odmika od tehnične dokumentacije brez soglasja naročnika. Znesek zmanjšanja cene določita sporazumno naročnik in izvajalec.
  
Vpliv presežnih in manjkajočih del in nepredvidenih del na ceno, določeno v skupnem znesku
32.
V skupnem znesku določena cena, se ne spremeni zaradi nastalih presežnih ali manjkajočih del.
  
33.
V skupnem znesku določena cena obsega tudi vrednosti nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali moral vedeti, da se morajo izvesti. Za druga nepredvidena dela se določi cena pozneje s pogodbo.
   
Določba "ključ v roke"
34.
Določba "ključ v roke" in podobni izrazi v pogodbi pomeni, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in presežnih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.
Določba "ključ v roke" ne izključuje spremembe pogodbe cene zaradi spremenjenih okoliščin in ne plačila poznejših del.
  
Cena za poznejša dela
35.
Pogodbena cena ne obsega vrednosti poznejših del.
Cena za poznejša dela se določi s pogodbo o izvajanju poznejših del.
  

 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad