04. odmik od predmeta pogodbe

Uzance!
  
18.
Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvesti na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, predpisih in pravilih stroke.
Za pogodbena dela po prvem odstavku te uzance se štejejo tudi presežna dela.
  
19.
Izvajalec je dolžan na pismeni nalog naročnika izvesti nepredvidena dela.
Ne glede na prvi odstavek te uzance lahko izvajalec tudi brez poprejšnjega naloga naročnika izvede nepredvidena dela, ki so nujna, da se zagotovijo trdnost objekta, pravilen potek del in normalne uporaba zgrajenega objekta ali da se prepreči nastanek škode, če zaradi nujnosti ali drugih opravičenih vzrokov nima možnosti, da bi zanje zahteval od naročnika poprej nalog. Pri tem se sme izvajalec odmakniti od tehnične dokumentacije, na podlagi katere izvaja dela. V tem primeru je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti naročnika o nepredvidenih delih, ki jih je izvedel ali jih še izvaja, in o vzrokih, ki so jih povzročili.
  
20.
Naročnik je dolžan izvajanje nepredvidenih del odstopiti izvajalcu, drugemu pa jih sme odstopiti le, če jih izvajalec noče ali jih ne more sploh ali pravočasno izvesti.
   
21.
Naročnik je dolžan izvajanje poznejših del ponuditi izvajalcu, preden jih odstopi drugemu.
Izvajalec lahko izvajanje poznejših del prevzame ali odkloni.
  
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!