03. proučevanje in sprememba tehnične dokumentacije

Uzance!
  
Proučevanje tehnične dokumentacije
13.
Izvajalec je dolžan pravočasno in podrobno proučiti tehnično dokumentacijo, po kateri naj se izvajajo pogodbena dela, in od naročnika pravočasno zahtevati pojasnilo o nezadostno jasnih podrobnostih.
Šteje se, da je izvajalec zahteval pojasnilo pravočasno, če je dal naročniku glede na okoliščine, ki vplivajo, dovolj časa, da bi mogel ravnati po zahtevi, ne da bi nastal zastoj pri izvajanju del.
Naročnik je dolžan ravnati po zahtevah izvajalca ter mu v primernem roku in pismeno dati zahtevano pojasnilo tehnične dokumentacije.
Naročnik ni obvezen dajati pojasnil tehnične dokumentacije, če dokumentacijo izdeluje ali zagotavlja izvajalec.
 
Sprememba tehnične dokumentacije
14.
Izvajalec nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije.
Če opazi v tehnični dokumentaciji pomanjkljivosti ali meni, da jo je treba spremeniti, da bi bila boljša, ali iz drugih razlogov, je dolžan o tem pravočasno obvestiti naročnika.
Če pomanjkljivosti, ki jih je opazil v tehnični dokumentaciji, ogrožajo varnost objekta, življenje ali zdravje ljudi, promet ali sosedne objekte, mora izvajalec ustaviti izvajanje del, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene in ukreniti kar je treba, da se odpravijo.
  
15.
Naročnik ima pravico spremeniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere se izvajajo dela.
Če se tehnična dokumentacija spremeni, se ustrezno spremenijo pogodbena cena, rok za izvajanje del in drugi deli pogodbe, na katere vplivajo njene spremembe.
Če se zaradi spremembe tehnične dokumentacije bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, ima izvajalec pravico zahtevati spremembo pogodbe, kakor tudi od nje odstopiti.
  
Stroški spremembe tehnične dokumentacije
16.
Stroške in povračilo škode, ki nastanejo s spremembo ali odpravo pomanjkljivosti tehnične dokumentacije, trpi naročnik.
Če je tehnično dokumentacijo izdelal ali zagotovil izvajalec, trpi stroške in povračilo škode, ki nastanejo z odpravo pomanjkljivosti dokumentacije, izvajalec.
  
Projekt izvedenih del
17.
Projekt izvedenih del so risbe in izračuni opravljenih sprememb in dopolnitev tehnične dokumentacije in dejansko izvedenih del na podlagi teh sprememb in dopolnitev.
Projekt izvedenih del izroči izvajalec naročniku po končanih delih oziroma ko se pogodba razdre.
  
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje