02. sestavni deli pogodbe

Uzance!
   
11.
Sestavni deli pogodbe so:
  1. tehnična dokumentacija z vsemi grafičnimi, računskimi in opisnimi prilogami, potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe;
  2. posebni in drugi pogoji naročnika, ki so določeni v pogodbi.

Dokumentacijo in podatke iz prvega odstavka te uzance je naročnik dolžan izročiti izvajalcu pred začetkom izvajanja del. 
  
12.
Načrt dinamike del je sestavni del pogodbe, če pogodbeniki tako določijo.
Načrt dinamike del je časovni program izvajanja del.
Načrt dinamike del določijo pogodbeniki sporazumno. Vsak pogodbenik trpi stroške, ki jih je imel pri tem.
  

 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah