01. splošne določbe

Uzance!
  
Uporaba uzanc
1.
S posebnimi gradbenimi uzanci se urejajo razmerja med naročniki in izvajalci del (v nadaljnjem besedilu: pogodbeniki) pri izvajanju del na gradbenih objektih.
 
2.
Posebne gradbene uzance se uporabljajo, če so pogodbeniki privolili v njihovo uporabo.
Šteje se, da so pogodbeniki privolili v uporabo uzanc, če ni s pogodbo o izvajanju del na gradbenih objektih (v nadaljnjem besedilu: pogodba) njihova uporaba v celoti ali v deloma izključena.
 
Načelo poštenosti in vestnosti
3.
Poštenost in vestnost sta osnovna načela, ki ga morajo spoštovati pogodbeniki pri izvajanju del na gradbenih objektih.
  
Izpolnitev obveznosti
4.
Pogodbenik je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s pazljivostjo, ki se zahteva v poslovnih razmerjih (pazljivost dobrega gospodarstvenika).
 
5.
Pogodbenik ne more zahtevati od drugega pogodbenika, da izpolni obveznosti, če je sam ni izpolnil ali je ni pripravljen izpolniti, razen če ni v pogodbi drugače določeno.
  
6.
Pogodbeniki si morajo prizadevati uresničiti smotre, ki so si jih s pogodbo postavili.
Pogodbenik, ki trpi posledice neizpolnitve kakšne obveznosti, mora ukreniti vse, kar je potrebno in možno, da bi morebitno škodo spravili na najmanjšo mero. Če ne ravna tako, more zahtevati od drugega pogodbenika le povračilo tiste škode, ki se ji ni mogel izogniti.
  
7.
Pogodbeniki so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti v predvidenih rokih.
Če pogodbenik ne izpolni svoje obveznosti v predvidenem roku, mu lahko določi drugi pogodbenik primeren poznejši rok za njeno izpolnitev.
Primeren poznejši rok se ne določi v primeru, v katerem gre za obveznost, ki se po svoji naravi mora izpolniti v predvidenem roku, če so pogodbeniki določili, da predvideni rok ne bo spremenjen in če je posamezni pogodbenik obvestil drugega pogodbenika, da svoje obveznosti ne more ali ne bo izpolnil.
  
Obveščanje
8.
Pogodbenik je dolžan pravočasno obvestiti drugega pogodbenika o dejstvih, katerih nastanek vpliva na izpolnitev pogodbe, kot so ovire pri izpolnitvi pogodbe, spremenjene okoliščine ipd.
Obvešča se pismeno.
Obvešča se lahko tudi z vpisom v gradbeni dnevnik, vendar samo, če je drugi mogel ali bi moral biti seznanjen z vpisom.
Obvestila, ki niso dana pismeno ali niso vpisana v gradbeni dnevnik, nimajo pravnega učinka.
 
Določanje pojmov (definicije)
9.
V teh uzancah uporabljeni izrazi imajo tale pomen:
  1. naročnik je tisti, ki je s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem, naročil izvajanje del, ki so predmet pogodbe;
  2. izvajalec je tisti, ki je s pogodbo, sklenjeno z naročnikom, prevzel obveznost, da bo izvedel dela, ki so predmet pogodbe; 
  3. z deli na gradbenih objektih je mišljeno izvajanje gradbenih, montažnih, inštalaterskih in dovrševalnih del, kakor tudi vgrajevanje priprav, naprav in opreme na novih in obstoječih objektih ali njihovih delih; 
  4. gradbeni objekti so: stavbe, jezovi, mostovi, predori, vodovodi, kanalizacije, ceste, železniške proge, vodnjaki in druge zgradbe, ki so zaokrožena funkcionalna celota;
  5. presežna dela so količina izvedenih del, ki presegajo pogodbene količine del;
  6. manjkajoča dela so negativni odmiki izvedenih del glede na pogodbene količine del;
  7. nepredvidena dela so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti;
  8. poznejša dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo;
  9. gradbišče je zemljišče, na katerem se izvajajo dela, in zemljišče, ki ga izvajalec rabi za izvajanje del;
  10. za primeren rok se šteje rok, v katerem je mogoče po rednem poteku stvari izpolniti obveznost, za katero gre v konkretnem primeru.

  
Računanje v dnevih določenih rokov
10.
Če so roki za izpolnitev obveznosti določeni v dnevih, se računajo koledarski dnevi.
  

 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...