Označitev gradbišča

Investitor mora gradbišče že pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo, postavljeno na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče. Tablo je treba postaviti pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje (gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestna gradnja ali odstranitev objekta).
Označitev gradbišča
  
Pravilnik dovoljuje nekaj izjem. Tako med drugim ni treba postaviti table za označitev gradbišča, če poteka gradnja v lastni režiji ali če gre za gradbišče tistih enostavnih objektov, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.
Vendar je v tudi teh dveh primerih vendarle treba označiti gradbišče, a zadostuje list formata A4, na katerem so vsi podatki, ki bi sicer morali biti na tabli. List je treba zaščititi pred vremenskimi vplivi s primernim prozornim plastičnim ovitkom in ga pritrditi na vidno mesto ob vhodu na gradbišče.
  
Spomnimo se, da lahko posameznik po Zakonu o graditvi objektov v lastni režiji gradi le objekte z omejeno velikostjo (enostanovanjska stavba z največ eno kletjo, nadstropjem in mansardo ter z največ 250 kvadratnih metrov koristne površine) in z ustreznim strokovnim gradbenim nadzorom. Če torej gradite takšen objekt sami s pomočjo prijateljev, sorodnikov in zidarskega mojstra, za označitev gradbišča zadostuje list formata A4. Če pa gradnjo po pogodbi prepustite nekemu gradbenemu podjetju, je treba gradbišče označiti s tablo, čeprav gre v obeh primerih za isti objekt.
  
Pravilnik določa, da je za postavitev označbe odgovoren investitor. Torej table ne postavlja izvajalec samodejno, pač pa ste za njeno postavitev odgovorni sami; lahko pa se seveda dogovorite, da jo postavi izvajalec.
  
Na tabli morajo biti sledeči podatki, izpisani po vrsti:
  • naziv objekta glede na namen — nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja ali odstranitev;
  • številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje, naziv organa, ki je dovoljenje izdal, in morebitne navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj;
  • naziv in sedež oziroma ime, priimek in naslov investitorja ali investitorjev, če jih je več;
  • naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo;
  • naziv in sedež izvajalca gradnje ali izvajalcev, če jih je več;
  • naziv in sedež nadzornika.
   
Pri gradnji zahtevnega objekta je treba dopisati še naziv in sedež revidenta, ki je opravil revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. To ne velja za gradnjo enodružinske hiše. Vendar pa je tudi v tem primeru treba dopisati naziv in sedež pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, če gradnja poteka na arheološko pomembnem območju ali če gre za rekonstrukcijo objekta, ki je varovan na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine.

Gradbiščna tabla mora biti pravokotne oblike velikosti najmanj 1 x 1,5 metra, izdelana iz obstojnega materiala. Podlaga mora biti v svetli barvi, pisava pa v temni, praviloma črni barvi. Črke ne smejo biti nižje od 8 centimetrov, podatki pa čitljivi z razdalje najmanj 15 metrov. Tabla lahko vsebuje tudi logotip investitorja (če gre za podjetje) in logotipe izvajalcev, če je takšen dogovor med izvajalci in investitorjem.
  
Tablo lahko izdela črkoslikar ročno ali pa neko grafično podjetje s postavitvijo napisov na računalniku in izrezom na samolepilno folijo. Tako pripravljene napise je lahko prenesti na osnovo.

Oznaka gradbišča (tabla ali list A4) mora ostati na gradbišču vse dotlej, dokler ni za objekt izdano uporabno dovoljenje!
  
vir: GRADIM
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...