Knjiga obračunskih izmer

Po splošnem prepričanju, naj bi se knjigo obračunskih izmer vodilo samo v primeru, če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del ali pa če je gradnja namenjena za prodajo na trgu, kar pa ni ravno pravilno.
Knjiga obračunskih izmer
  
Knjigo obračunskih izmer sestavljajo uvodni list, seznam vloženih listov, obračunski list, obračunske priloge in obračunski načrti. Vanjo vpisujemo izmere in izračune izvršenih del v posameznem obračunskem obdobju. Vpisujemo in vrisujemo tudi skice sprememb in odstopanj od projekta za izvedbo z navedbo mer in podatkov o spremembah pri uporabi gradbenih proizvodov, instalacij, opreme in drugega materiala ter sprememb projektov za izvedbo določenih detajlov.
  
Vanjo vpisujemo tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju del ne vidijo, in kontrukcije začasnega značaja (odri), ki jih po končani fazi odstranijo. Spremembe projekta za izvedbo morajo biti vpisane na ustreznem listu ali narisane v prilogi v ustreznem merilu z vsemi podatki, ki so potrebni za kontrolo investicije. Izvajalec mora vse spremembe tudi posebej označiti na ustreznih tehničnih risbah v projektu za izvedbo. V teh risbah morajo biti vse napake in nepravilnosti vidno prečrtane, popravljene ali skicirane z vsemi podatki in podpisane.
       
Vsaka predračunska postavka iz projekta za izvedbo mora biti posebej prikazana na samostojnem listu knjige obračunskih izmer. Vsi listi morajo biti razvrščeni v istem zaporedju in z istimi oznakami, kot so v pogodbenem predračunu. Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu, in za morebitne izpuščene postavke se obračunski listi po enakem postopku kot predračunske postavke dodajajo na koncu knjige kot posebno poglavje “nepredvidena in dodatna dela”. Večji ali manjši obseg del pa se ugotovi in prikaže na hrbtni strani obračunskega lista za posamezno postavko.

Knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik  vodi delavec (pooblaščeni sestavljalec), ki ga določi izvajalec, in sicer za vsa dela, ki jih izvaja izvajalec na gradbišču od vključitve v delo do prevzema del. Pisati in risati je treba s kemičnim svinčnikom ali drugim pisalom, ki pušča trajno sled. Morebitne napačni vnosi morajo biti prečrtani tako, da ostanejo čitljivi. Knjigo obračunskih izmer je treba voditi od dne prvih aktivnosti na gradbišču do prevzema del oziroma objekta.
 
Pooblaščeni sestavljalec vodi knjigo obračunskih izmer v enem izvodu. Podpisujejo jo najprej pooblaščeni sestavljalec, nato odgovorni vodja del in  nazadnje odgovorni nadzornik. Ko so dela končana, se vsi listi knjige oštevilčijo, vstavijo v ustrezno mapo, povežejo z vrvico in zapečatijo. Zaključeno knjigo obračunskih izmer shrani investitor najmanj za dobo deset let.
 
Knjiga obraćunskjih izmer - ali po domače izvedenih del - je osnova za izvedbo obračuna izvedenih del, ne glede na kakšen način je bila podpisana pogodba.
V primeru, da je v pogodbi določen obračun glede na izvedene količine in dogovorjenimi cenami na enoto del, se za obračun vzamejo količine iz knjige obračunskih izmer.
V primeru, da je pogodba za gradnjo sklenjena na ključ, je priporočljivo (vsaj z izvajalčeve strani) voditi knjigo obračunskih izmer, saj bo le tako lahko investitorju  dokazal in dokazoval morebitno preveliko odstopanje od predračunskih količin (seveda le v primeru, če je predračunske količine ocenil investitor ali nekdo posttavljen s strani investitorja).
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!