Dnevnik o izvajanju del

O delu na gradbišču je treba voditi posebno dokumentacijo, dnevnik o izvajanju del, ki ga sestavljata dva dela: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer. Gradbeni dnevnik je treba voditi pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.
Dnevnik o izvajanju del
  
Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni list in vsakodnevni listi. V uvodnem listu so zapisani splošni podatki o udeležencih pri gradnji in o objektu. V vsakodnevne liste pa je treba zapisati dnevna poročila o izvajanju del, pa tudi morebitne spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, ki nastanejo pri dejanski izvedbi. Izvedbene detajle morajo za boljši prikaz spremljati risbe v ustreznem merilu.
 
Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, če je potrebna, vodi delavec (pooblaščeni sestavljalec), ki ga določi izvajalec, in sicer za vsa dela, ki jih izvaja izvajalec na gradbišču od vključitve v delo do prevzema del. Pisati in risati je treba s kemičnim svinčnikom ali drugim pisalom, ki pušča trajno sled. Morebitne napačni vnosi morajo biti prečrtani tako, da ostanejo čitljivi. Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer je treba voditi od dne prvih aktivnosti na gradbišču do prevzema del oziroma objekta.

Pooblaščeni sestavljalec vodi gradbeni dnevnik v dvojniku na predpisanem obrazcu. Podpisujejo ga najprej pooblaščeni sestavljalec, nato odgovorni vodja del in  nazadnje odgovorni nadzornik. Če se slednja ne strinjata z vpisom, morata napisati opombo ali obrazložitev in stran podpisati.
Gradbeni dnevnik mora biti dostopen za vpise vsem udeležencem pri gradnji objekta in pristojnim inšpektorjem. Originalni izvod iz zvezka iztrga odgovorni nadzornik in ga hrani, kopije, ki ostanejo v zvezku, pa hrani pooblaščeni sestavljalec na gradbišču.  Oba izvoda gradbenega dnevnika se po tehničnem pregledu objekta vstavita v primerno mapo, povežeta z vrvico in zapečatita. En izvod (original) shrani investitor oziroma lastnik in ga mora hraniti vse dotlej, dokler stoji objekt. Kopijo shrani izvajalec najmanj za deset let.
 
podrobnosti in zakonski predpis si lahko preberete v Pravilniku o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču.
     
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad