Uporabno dovoljenje

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu objekta upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, izda uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je odločba, ki dovoljuje začetek uporabe objekta. Uporabno dovoljenje moramo pridobiti, kadar je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.
Uporabno dovoljenje
Kadar pridobite gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta in se na mestu odstranjenega objekta (ki je imel več kot 100 m2 zunanjega oboda) ne zgradi nov objekt, za katerega bi bilo potrebno pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje, mora investitor posredovati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki skupaj s kopijo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki najpozneje v 30 dneh po odstranitvi objekta pristojnemu inšpektorju za okolje. Ker je za odstranitev objekta investitor pridobil gradbeno dovoljenje, po odstranitvi pa ne more pridobiti uporabnega dovoljenja za zemljišče brez objekta, investitor naroči geodetski posnetek novega stanja zemljišča. Na podlagi te dokumentacije lahko pri upravnem organu pridobi potrdilo stanju zemljišča. Posebne vrste objektov (objekti z vplivi na okolje, objekti, pri katerih je predpisan monitoring) se lahko začnejo uporabljati na podlagi odločbe o dovolitvi poskusnega obratovanja. Uporabno dovoljenje ni potrebo, če je bilo izdano gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti
iz stanovanjske v poslovno dejavnost ali obratno in pri tem ni bilo posega v skupne prostore ali zunanjost objekta.
Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja
Vloži jo investitor, ko z nadzornikom ugotovi, da je objekt zgrajen in da je izdelan projekt izvedenih del. Če vloge ne vloži investitor, jo lahko izvajalec.

Vsebina vloge:
 • navedba, da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem
 • številka in datum gradbenega dovoljenja
 • projektant projekta za izvedbo
 • projektant projekta izvedenih del
 • podatki o izvajalcu/ih
Priloge:
 • projekt izvedenih del,
 • izjava nadzornika, s katero potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe, ki so skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,
 • gradbeni dnevnik,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
 • dokazilo o zanesljivosti,
 • projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta (tega dokumenta ni treba predložiti, kadar gre za lastno gradnjo),
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča,
 • za objekt z vplivi na okolje mora investitor priložiti tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, če so meritve predpisane,
 • drugi podatki in dokazila, če tako določa zakon.

Postopek tehničnega pregleda
Upravni organ s sklepom imenuje komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega pregleda. Komisijo vodi uradna oseba (referent iz upravne enote ali predstavnik ministrstva). V komisiji so predstavniki soglasodajalcev in glede na vrsto objekta tudi strokovnjaki. Po svoji presoji lahko sodelujejo tudi pristojni inšpektorji. Če se soglasodajalec tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, da nima pripomb. Soglasodajalec lahko upravnemu organu sporoči tudi pisno, da nima pripomb. Obveznosti investitorja
 • S priporočeno pisemsko pošiljko vsaj 8 dni pred tehničnim pregledom obvesti vse udeležence pri gradnji.
 • Zagotoviti moraudeležbo vseh udeležencev pri gradnji.
 • zagotoviti moraprojekt vzdrževanja in obratovanja
 • 15 dni pred začetkom poskusnega obratovanja mora obvesti pristojne inšpekcije in upravni organ.
 • zagotovi mora nadzorstvo nad poskusnim obratovanjem.
 • pred zaključkom poskusnega obratovanja zahteva tehnični pregled.
Obveznosti izvajalca
 • Zagotovi dokazilo o zanesljivosti objekta.
Komisija na zehničnem pregledu preveri
 • skladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem,
 • ali je dokazilo o zanesljivosti objekta ustrezno,
 • ali je iz dokazila o zanesljivosti razvidna:
  • skladnost gradnje z gradbenimi predpisi
  • in da so na najmanjšo možno mero omejeni vplivi objekta na okolico,
 • ali so inštalacije, tehnologija in oprema kvalitetno vgrajeni glede varnosti, zdravja, varstva pred požarom in varstva okolja,
 • ali je izdelano navodilo za vzdrževanje in obratovanje,
 • ali je izdelan geodetski posnetek novega stanja zemljišča.
Vrste odločb, ki jih izdaja upravni organ
 • Uporabno dovoljenje
 • Odločba, s katero se odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti -Investitor po odpravi predloži dokazilo
 • Odločba, s katero se odredi poskusno obratovanje in prve meritve obratovalnega monitoringa v skladu z Zakonom o varovanju okolja
  • investitor 15 dni pred zagonom obvesti inšpekcije in upravni organ.
  • investitor zagotovi nadzor nad poskusnim obratovanjem.
  • pred zaključkom poskusnega obratovanja investitor zahteva tehnični pregled.
  • komisija opravi tehnični pregled -ali člani ugotovijo, da so pogoji izpolnjeni iz odločbe na podlagi predloženih listin.
 • Zavrne se izdaja uporabnega dovoljenja o Upravni organ obvesti inšpekcijo. o Inšpektor prepove uporabo objekta ali odredi vzdrževalna dela.