Seznami soglasodajalcev

Seznam soglasodajalcev je pripravljen s strani Ministrstva za okolje in prostor na podlagi podatkov, pridobljenih iz različnih javno dostopnih zbirk predpisov, podatkov, prejetih s strani pristojnih resornih ministrstev in občin ter različnih drugih javno dostopnih zbirk podatkov, zato je informativnega značaja.
Seznami soglasodajalcev
 
V seznam so vnešene povezave na spletne strani s predpisi, ki so podlaga za izdajanje projektnih pogojev in soglasij, spletne strani pristojnih soglasodajalcev in spletne strani s koristnimi povezavami. Povezave na spletne strani lahko s spremembami programske podpore teh strani postanejo neaktivne, zato je dodanih več povezav, na katerih je moč vpogledati v predpise. Predpisi na spletnih straneh pristojnih ministrstev vsebujejo tudi čistopise predpisov, v katere so vključene vse spremembe predpisov, saj morajo pristojna ministrstva v skladu s sklepom Vlade RS neuradne čistopise predpisov sproti objavljati na svojih spletnih straneh.
 
Seznam soglasodajalcev se bo sistematično ažuriral enkrat letno, v vmesnem obdobju pa na podlagi sporočenih sprememb pravnih podlag ali drugih podatkov, navedenih v seznamu.
 
V seznamu občinskih soglasodajalcev niso zajeti upravljalci vodovodov v zasebni lasti, saj po 23. členu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) upravljalec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Podatke o upravljalcih zasebnih vodovodov je mogoče pridobiti pri pristojni občini na območju, kjer se vodovod nahaja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja v teh primerih je treba pridobiti vodno dovoljenje (Agencija RS za okolje).
 
V seznamu soglasodajalcev tudi niso vključeni soglasodajalci - nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja k prostorskim aktom.
 

   

vir: Ministrstvo za okolje in prostor