Gradbeno dovoljenje

Kaj je gradbeno dovoljenje, kdaj je popolna vloga za njegovo izdajo, kakšen mora biti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ...
Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. 

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je popolna, če investitor:

 1. v zahtevi navede podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem namerava graditi in podatke o vrsti enostavnega objekta;
 2.  zahtevi priloži dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s sestavinami, predpisanimi s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04);
 3. dokazilo o pravici graditi, kadar ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo.

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji, če:

 1. je projekt vložen v mapo, ki omogoča vstavljanje listov formata A4 (21 x 29.7 cm);
 2. so v vodilni mapi po vrsti zloženi:
  • naslovna stran vodilne mape, izdelana v skladu s prvim delom priloge 1, ki je sestavni del Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (označba 0.1);
  • kazalo vsebine projekta, izdelan v skladu z drugim delom priloge 1 (označba 0.2), brez opisov načrtov;
  • splošni podatki o nameravani gradnji, izdelan v skladu s tretjim delom priloge 1 (označba 0.3) s tem, da se v rubriki druge klasifikacije navede določba Pravilnika o vrstah objektov, ki opredeljuje enostavni objekt, za katerega gradnjo se naj bi pridobilo gradbeno dovoljenje;
  • podatki o projektantih in odgovornih projektantih, izdelan v skladu s četrtim delom priloge 1 (označba 0.4) s tem, da se navede samo projektanta in odgovornega projektanta grafičnega prikaza umestitve v prostor in načrta arhitekture in odgovornega vodjo projekta;
  • izjava o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti v skladu s prilogo 2 s tem, da se besedilo izjave ustrezno prilagodi temu, da v projektu ni načrtov, npr. da se beseda »načrt« spremeni v »grafični prikazi v vodilni mapi«;
  • zbirno projektno poročilo, izdelano v skladu s 17. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
  • grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, izdelan v skladu  z 18. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
  • grafični prikaz vplivnega območja objekta, izdelan v skladu z 19. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
  • lokacijski podatki, izdelani v skladu s 26. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
  • podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, izdelan v skladu s prilogo 5 pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji in
  • dokazna dokumentacija;
 3. dokazna dokumentacija obsega:
  • dokazilo, da izdelovalec projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjuje predpisane pogoje za projektante;
  • dokazilo, da odgovorni projektanti, ki so izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, izpolnjujejo predpisane pogoje (potrdilo o vpisu v imenik v pristojno poklicno zbornico, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev);
  • dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti;
  • če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja s prostorskim redom: soglasja soglasodajalcev oziroma kopije vročilnic, če soglasja niso bila dana oziroma če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom: mnenja, ki so bila dana k lokacijskemu načrtu;
  • lokacijsko informacijo, ki se nanaša na zemljišče, na katerem se namerava graditi enostavni objekt;
  • kopijo kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta, vendar samo, če takšna kopija ni sestavni del lokacijske informacije;
 4. so za vodilno mapo vloženi načrti, izdelani na nivoju idejne zasnove - lahko so izrisani na potrjeni kopiji oziroma izrisu katastrskega načrta, tloris, prerez in fasade, kadar so potrebne, so narisani v merilu 1 : 200, priključki na gospodarsko javno infrastrukturo pa so lahko izdelani tudi kot prostoročna skica.

vir: www.enostavni-objekti.mop.gov.si

GKMB, d.o.o.

GRADIMO poslovne objekte, stanovanjske objekte, adaptacije in rekonstrukcije, zunanja ureditev, ... KONSTRUIRAMO poslovne objekte, stanovanjske hiše, rekonstrukcije in preureditve stanovanj, ... MODELIRAMO fasadne štukature, zahtevne opaže za vidne betone, elemente pod spomeniškim varstvom, ... BARVAMO notranje in zunanje bivalne in poslovne površine, objekte, ki se prenavljajo pod nadzorom spomeniškega varstva, ...

več

 

Arhi-BIRO

Izdelava projektne dokumentacije (novogradnje, dozidave, nadzidave, legalizacije) svetovanje, nadzor, vodenje projektov in izdelava energetskih izkaznic.

več

 

GP KOPER, gradbeno poslovanje, Gorazd Sivka s.p.

Organiziramo in vodimo gradbene projekte od "ideje do odeje". Za vas urejamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, organiziramo dela, nadziramo, svetujemo pri iozbiri materialov, izdelujemo popise del, ... Oglasite se nam!

več

 

ABC BAU d.o.o.

Ker gradnja ni noben bau bau - ABC BAU! Gradbeni inženiring, dokumentacija in postopki, rešitve na vseh nivojih gradnje

več

 

ARHIPETRUS, arhitekturno projektiranje, Peter Pavšič s.p.

Arhitekturno projektiranje stanovanjskih in poslovnih objektov,notranje opreme Strokovnjaki za leseno gradnjo!

več

 

2AMV Arhitekti

storitve arhitekturnega porjektiranja in izdelave projektne dokumentacije za gradnjo hiše

več