Projektiranje je ...

Pri projektiranju gre za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije. Glede na vrsto projektov ga delimo na arhitekturno projektiranje, krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje ter drugo projektiranje.
Projektiranje je ...
  
Projekt je ciljno usmerjen proces. S projektom dosežemo nek cilj, ki si ga zastavimo pred njegovo pripravo zagona in izvajanjem. Osnovna značilnost cilja je, da ga najpogosteje povezujemo s časom, v katerem bi ga naj dosegli. V nasprotnem primeru gre prej za »željo«, ne pa za konkreten planiran rezultat, kar cilj dejansko je .
 
S projektom kot ciljno usmerjenim in časovno omejenim procesom nastane neka stvaritev, ki smo jo želeli doseči, preden smo projekt pričeli pripravljati in izvajati. S to stvaritvijo imamo v prihodnosti po končanju projekta določene namene.

Celoten takšen proces, ki ga označujemo kot projektni proces ustvarjanja, se deli na:
 • proces oblikovanja zamisli in namena storitve;
 • pripravo zagona projekta;
 • izvedbo projekta;
 • proces namenske uporabe, ki ga zagotavljajo projektni dosežki ali rezultati po končanju projekta; govorimo tudi o eksploataciji projektnih dosežkov
    

Pri gradbenih projektih, torej pri gradnji objektov, pa nastopajo specifičnosti. Gradbeni projekt se deli na naslednje faze:

 • zasnova projekta; predinvesticijska študija, investicijski program, idejni načrt;
 • projektiranje; projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo;
 • zagon projekta; pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis za zbiranje ponudb, sklenitev gradbene pogodbe;
 • izvedba projekta; gradnja (G + O + I dela), tehnični pregled objekta, primopredaja;
 • vsaka od teh glavnih faz graditve ima seveda manjše ali večje število podfaz (imenujemo jih aktivnosti), odvisno pač od želene natančnosti razčlenjevanja projekta