Projektiranje je ...

Pri projektiranju gre za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije. Glede na vrsto projektov ga delimo na arhitekturno projektiranje, krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje ter drugo projektiranje.
Projektiranje je ...
  
Projekt je ciljno usmerjen proces. S projektom dosežemo nek cilj, ki si ga zastavimo pred njegovo pripravo zagona in izvajanjem. Osnovna značilnost cilja je, da ga najpogosteje povezujemo s časom, v katerem bi ga naj dosegli. V nasprotnem primeru gre prej za »željo«, ne pa za konkreten planiran rezultat, kar cilj dejansko je .
 
S projektom kot ciljno usmerjenim in časovno omejenim procesom nastane neka stvaritev, ki smo jo želeli doseči, preden smo projekt pričeli pripravljati in izvajati. S to stvaritvijo imamo v prihodnosti po končanju projekta določene namene.

Celoten takšen proces, ki ga označujemo kot projektni proces ustvarjanja, se deli na:
 • proces oblikovanja zamisli in namena storitve;
 • pripravo zagona projekta;
 • izvedbo projekta;
 • proces namenske uporabe, ki ga zagotavljajo projektni dosežki ali rezultati po končanju projekta; govorimo tudi o eksploataciji projektnih dosežkov
    

Pri gradbenih projektih, torej pri gradnji objektov, pa nastopajo specifičnosti. Gradbeni projekt se deli na naslednje faze:

 • zasnova projekta; predinvesticijska študija, investicijski program, idejni načrt;
 • projektiranje; projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo;
 • zagon projekta; pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis za zbiranje ponudb, sklenitev gradbene pogodbe;
 • izvedba projekta; gradnja (G + O + I dela), tehnični pregled objekta, primopredaja;
 • vsaka od teh glavnih faz graditve ima seveda manjše ali večje število podfaz (imenujemo jih aktivnosti), odvisno pač od želene natančnosti razčlenjevanja projekta
    
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah