Pogoji

Kako ugotovimo ali projektant izpolnjuje vse pogoje za opravljanje svoje dejavnosti?
Pogoji

 
Ker ZGO-1, s tretjim odstavkom 28. člena, določa tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko v Republiki Sloveniji opravlja dejavnost projektiranja tudi tuja pravna oseba oziroma njena podružnica, kar prejšnji zakon o graditvi objektov iz leta 1984 ni omogočal, bi tudi takšne določbe, ki jih je v zvezi z »okroglimi« žigi predpisoval takšen zakon oziroma na njegovi podlagi izdani pravilnik o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij (Uradni list RS, št. 39/98 in 68/00), postale slej ko prej nepotrebne oziroma bi povzročile neenakost pred zakonom.
 
Tudi zato je z 227. členom prehodnih in končnih določb ZGO-1 določeno, da s 1.1.2003 prenehajo obstajati identifikacijske številke, izdane na podlagi imenika projektivnih podjetij iz 26. člena ZGO in imenika geodetskih podjetij iz 4. člena ZgeoD. Ker pa so tudi, še v času veljavnosti ZGO, obstajali primeri, da je določeno projektivno podjetje odtisnilo svoj žig, ni pa bil več prijavljen pri davčni upravi, saj pri IZS ni bila vzpostavljena takšna kontrola, da bi se takšno podjetje takoj zatem, ko ni bilo več prijavljeno oziroma registrirano, iz imenika projektivnih podjetij izbrisalo, ni pa mogel obstajati primer, da posameznik, ki je pri takšnem projektu nastopal kot odgovorni projektant, ne bi razpolagal z osebno štampiljko, iz katere pa je bilo povsem jasno razvidno, za katere vrste načrtov je usposobljen, je potrebno ugotoviti, da je to še dodaten razlog, da so postali dosedanji enotni žigi povsem nepotrebni.
 
Zato je z novim Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije, o načinu njene izdelave in o vrstah načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo za posamezne vrste objektov, ki je bil izdan na podlagi 40. člena ZGO-1, in sicer v tistem delu splošnih določb, ki bodo urejale obvezno (poenoteno) obliko projektne dokumentacije, na enak način, kot je to urejeno s sedanjim pravilnikom, določeno, da bo moral projektant v takšen projekt vložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev, to je bodisi registrski vpis, bodisi priglasitveni list, projektant, ki bo tuja pravna oseba oziroma njena podružnica, pa bo moral predložiti takšna dokazila, kot jih opredeljuje tretji odstavek 28. člena ZGO-1.

Povsem drugače, kot je to z ZGO-1 urejeno glede preverjanja, ali projektant, ki je lahko pravna oseba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje, je s tem zakonom urejeno preverjanje, ali posameznik, ki pri izdelavi določenega načrta nastopa kot odgovorni projektant, izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za takšno vrsto odgovornega projektiranja. S 45. členom ZGO-1 so namreč določeni samo temeljni pogoji za odgovorno projektiranje. Z njimi je določeno, da je odgovorni projektant lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt, oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni oziroma enostavni objekt, po končanem študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe pa najmanj sedem let pri zahtevnih objektih in najmanj pet let pri manj zahtevnih in enostavnih objektih. Določeno pa je tudi, da se za izdelavo geodetskih načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo, imenuje odgovornega geodeta v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost. Ker pa itak področje opravljanja projektantskih in drugih inženirskih storitev, ki jih daje posamezna vrsta strokovnega izpita, urejajo določbe 135. člena ZGO-1, bo s tem upravnemu organu omogočeno tudi preverjanje, ki po dosedanjih predpisih ni bilo omogočeno.

Ker pa ZGO-1 tudi določa, da se lahko v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici vpiše samo posameznik, ki pred tem opravi ustrezen strokovni izpit, po vpisu pa pristojni organ ZAPS oziroma IZS takšnemu posamezniku po uradni dolžnosti izda člansko izkaznico, hkrati pa mu tudi vroči enotni žig z identifikacijsko številko in označbo, za katero vrsto storitev ima pooblastilo, ki je nanj trajno vezana in jo mora uporabljati pri opravljanju storitev, to pomeni, da v bodoče ne bo moglo biti več takšnih primerov, ko je investitor v dobri veri pri določenem projektantu naročil izdelavo projekta, potem pa je pristojni upravni organ zavrnil izdajo gradbenega dovoljenja, ker pri izdelavi projektne dokumentacije niso sodelovali »pravilni« odgovorni projektanti. Ker je z ZGO-1 tudi določeno, da bosta morali ZAPS in IZS, v soglasju z ministrom, določiti enotno obliko in vsebino članske izkaznice in enotnega žiga, zloraba uporabe izkaznice in žiga pa bo sankcionirana, to pomeni, da bo tudi s pomočjo obravnavanih določb zagotovljen osnovni namen zakona, to je, da bodo vsi objekt skladni s prostorskimi akti, zanesljivi in evidentirani, objekti v javni rabi pa da bodo zagotavljali neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb. Podatek o tem, ali določeni odgovorni projektant izpolnjuje predpisane pogoje za projektiranje zahtevnih objektov, bo torej razviden že iz ustreznega enotnega žiga ZAPS oziroma IZS.

vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor, 2003