Geodetska dela

Ureditev meja, zakoličba objektov, izvedba parcelacij, ... za vsa ta dela potrebujete geodeta.
Geodetska dela

  
eodeti merijo različna zemljišča in se ukvarjajo s prikazovanjem zemeljskega površja na načrtih in kartah. Geodetski načrti so osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju mest, naselij, sosesk, zgradb, cest, železnic in vseh drugih objektov na zemljišču. Poleg tega se geodeti ukvarjajo še z vrsto drugih geodetskih del in nalog:
- ugotavljajo in merijo oblike in dimenzije zemlje,
- sestavljajo in vzdržujejo zemljiški kataster. Zemljiški kataster je geodetska evidenca, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah, njihovih lastnikih, vrstah rabe zemljišča, o kakovosti zemljišč in objektih, ki so na parcelah,
- sestavljajo in vzdržujejo komunalni kataster. Komunalni kataster je geodetska evidenca komunalnih vodov in objektov (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, elektrika, telekomunikacijske naprave, javna razsvetljava),
- izvajajo geodetska dela v gradbeništvu,
- izvajajo geodetska dela v rudarstvu,
- izvajajo geodetska dela v gozdarstvu in agronomiji.
Karte in načrte, ki upodabljajo objekte na zemeljskem površju, uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju: to so načrti mest, turistične karte, avtokarte, tematske karte, ki prikazujejo razne pojave, vezane na zemljišče.
 
Zakon o geodetski dejavnosti je leta 2000 vpeljal inštitut odgovornega geodeta in mu preko Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot določil osnovne geodetske storitve, za katere je potrebna potrditev odgovornega geodeta, in s tem nanj prenesel odgovornost za strokovno opravljeno delo. Te storitve so: ureditev meje, parcelacija, obnova mej v naravi, komasacija, izravnava meje, razmejitve med pravnimi režimi, ugotavljanje dejanske rabe zemljišč, vpis stavbe ali delov stavb v kataster stavb.
   
Delovna področja
Geodet se lahko zaposli tako v upravnih službah, npr. v Geodetski upravi republike Slovenije ali v različnih podjetjih, ki se ukvarjajo z urbanizmom, gradbeništvom ali si pridobijo državno koncesijo (soglasje) in tako lahko delajo tudi kot zasebniki.
   
Delovnio pripomočki, materiali, ...
Geodetovo osnovno orodje je orodje, ki ga potrebuje za delo na terenu ter orodje, ki ga potrebuje za delo v pisarni. Za terensko delo potrebuje: totalno postajo z laserskim razaljemerom, teodolit, stative, trasirke, merski trak, lahko tudi nivelmanski instrument za meritve višin, različne nivelmanske late ter pomožno orodje, ki lajša delo na terenu. Za delo v pisarni pa potrebuje računalnik z ustreznimi programi za geodezijo, ki mu pomagajo pri obdelavi terenskih podatkov, poleg tega še razna ravnila, trikotnike ter druge manjše pripomočke.
  
Izdelki in storitve
Geodetovi izdelki so geodetske karte ali načrti različnih meril glede na potrebe naročnika, npr. posnetki za projektiranje stavb, pri načrtovanju večjih posegov v prostor, (npr. avtocest), za študije ki so osnova za prikazovanje različnih pojavov v prostoru, (npr. poselitev), turistične karte in druge. Pomemben del geodezije so tudi evidence s katastrskega področja, to so vsi postopki, povezani z mejami, vrisi objektov in drugo.

BORINA inženiring d.o.o.

Opravljamo vsa geodetska dela: ureditve mej, geodetski načrti, evidentiranje hiš in stanovanj, zakoličbe, parcelacije ..... Naše usluge so hitre in ugodne!!!

več

 

EXPRO d.o.o. Ljubljana - geodetske storitve

V podjetju vam nudimo celovite geodetske storitve. S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot je meja, katster stavb, ...

več

 

AGA d.o.o.

Atelje za geodezijo in arhitekturo

več