Dimnikarska dejavnost

Zaradi varovanja zdravja, življenja, premoženja, okolja in zaradi učinkovite rabe goriv potrebujemo pravilno vgrajene in vzdrževane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, ki delujejo varno.
Dimnikarska dejavnost

  
Za vse to skrbijo izvajalci dimnikarskih storitev s pregledi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav po vgradnji oziroma pred začetkom njihove uporabe, z rednimi letnimi pregledi in čiščenji, z meritvami emisij dimnih plinov, z izrednimi pregledi na zahtevo inšpektorja ali uporabnika, z odstranjevanjem katranskih oblog, s protikorozijsko zaščito, s svetovanjem kako zmanjšati porabo energije,  in s preprečevanjem izpustov škodljivih emisij.
 
Čiščenje kurilnih naprav in z njo povezanih dimnih vodov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na dimni strani naprav.  Roki čiščenj kurilnih naprav:
kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva do 50 kW, ki redno obratujejo, je potrebno čistiti enkrat v kurilni sezoni,
male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20% toplotnimi izgubami z  dimnimi plini, je potrebno čistiti dvakrat v kurilni sezoni,
kurilne naprave na trdna goriva do 50 kW, ki imajo več kot 20% toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, je potrebno v primorskih občinah očistiti trikrat v kurilni sezoni, v drugih deli Slovenije pa štirikrat, s presledki najmanj dveh mesecev. Kurilna sezona je obdobje med 1. oktobrom tekočega leta in 31. majem naslednjega leta, za primorske občine od 1. novembra tekočega leta do 30. aprila naslednjega leta.

Pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
Po opravljenem pregledu izda dimnikar uporabniku storitev dimnikarske službe poročilo o pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprav.
 
Če izvajalec dimnikarske službe ugotovi pomanjkljivosti:

  • uporabniku izda pisno opozorilo ter določi rok za njihovo odpravo,
  • po preteku tega roka mora preveriti, če so pomanjkljivosti odpravljene in
  • če pomanjkljivosti niso odpravljene, o tem obvesti pristojno inšpekcijo.

  
Meritve emisij dimnih plinov
Meritve se izvajajo na kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo od 4 kW naprej in na trdna goriva od 50 kW naprej. Merijo oziroma izračunavajo se: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kisik, žveplov dioksid, dušikove okside, preostale ogljikovodike, prah, sajavost. Za ugotavljanje škodljivih emisij v dimnih plinih je potrebno v rednih časovnih intervalih, najmanj enkrat letno, opraviti merjenje emisij dimnih plinov.
 
Nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe opravljajo:

  • inšpekcija, pristojna za varstvo okolja - področje varstva okolja in izvajanje Uredbe o dimnikarskih storitvah,
  • inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - področje požarne varnosti,
  • inšpekcija, pristojna za zdravje - področje varovanja človekovega zdravja,
  • inšpekcija, pristojna za trg – tržni inšpektorat - področje cen.


Strokovni nadzor nad izvajalci pa opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

vir: Ministrstvo za okolje in prostor