Vprašanje glede dovoljenj - ureditev mansarde

Pozdravljeni Zanima me glede dovoljena in sicer. Doma imamo podstrešje. Na tem bi se dalo narediti stanovanje. Kar se strehe tiče bi se morali naredit "kukerli", mogoče še kakšen dvig samo okoli za kakšna dva "cigla". Mogoče pa tudi ne. No, zanima me, če je za to potrebno kakšno gradbeno dovoljenje, da si naredim stanovanje in glede strehe. Kam se lahko tudi obrnem glede dovoljenj (ustanova). Najlepša vam hvala že v naprej za pojasnila in odgovore. Lp
Vprašanje glede dovoljenj - ureditev mansarde
  
Ureditev podstrešja v bivalni prostor ni tako zapleten postopek, če je bilo to že predvideno s prvotnimi načrti. Se pa malček zaplete če temu ni bilo tako.
  
Vsaka sprememba odprtin na fasadi (streha je t.i. peta fasada) in sprememba gabaritov objektov (tlorisne dimenzije ter višina slemena in naklon strehe) je podvržena pridobitvi gradbenega dovoljenja. Poleg tega boste v skladu s 66. členom Zakona o graditvi objektov morali plačati tudi komunalni prispevek za "novo pridobljene" uporabne površine v objektu.

66. člen ZGO predpisuje:
Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, mora preveriti tudi:
  1. ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom,
  2. ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter ali je oseba, ki je navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za odgovornega projektanta,
  3. ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja,
  4. ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, ki so jo opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega revidenta,
  5. ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma so na drug zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti,
  6. ali ima investitor pravico graditi in
  7. ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri obstoječih priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo.

Iz občinskega prostorskega načrta (OPN) je moč razbrati ali je predviden dvig oz. sprememba odprtin na strehi sploh dovoljena ter v kakšni obliki. Za te podatke se obrnite na vašo občino, na oddelku za urejanje prostora ...
  

 
Vprašanje poslal: U.G.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas