Pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt

Kako poteka pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za obstoječi objekt, grajen po letu 1970, na zazidljivi parceli, lokacijsko dovoljenje je bilo takrat izdano?
Pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt
Možno je, da hišo legalizirate, saj gre za tako imenovano črno gradnjo in sicer tako da pridobite vsa potrebna dovoljenja.
 
Lokacijsko dovoljenje, ki je bilo takrat izdano je nerelevantno, saj je njegova veljavnost omejena na eno leto. Ne bo vam ga potrebno ponovno pridobiti samo, če ste hišo zgradili v skladu z lokacijskim dovoljenjem in če ste jo zgradili v roku enega leta po njegovi izdaji. V nasprotnem primeru boste morali pridobiti še lokacijsko dovoljenje. Vsaki zahtevi za izdajo lokacijskega dovoljenja, torej tudi za začetek "legalizacije", mora vsak investitor, torej tudi "črnograditelj", poleg ostalega, predložiti dokazilo, da ima pravico graditi na določenem zemljišču ali drugače posegati v prostor, kar v primeru "črnih" gradenj pomeni, da ima na zemljišču, na katerem je njegova gradnja, izkazano lastninsko pravico.
 
Pri zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja pa mora vsak investitor, torej tudi črnograditelj, poleg prej navedenega dokaza priložiti še najmanj pravnomočno lokacijsko dovoljenje (pri enotnem dovoljenju za gradnjo le-to ni potrebno), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, soglasja prizadetih organov in organizacij, če je to tako določeno s posebnimi predpisi, in dokazila o plačanem komunalnem prispevku ter odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda. Lokacijsko dovoljenje boste lahko pridobili samo v primeru, da črna gradnja ni v nasprotju s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki jih sprejema občina. Investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljalec zemljišča je dolžan plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vrsta in stopnja degradacije se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljenega posega, njegovih posledic na možnosti uporabe prostora in glede na območje, na katerem je bil izveden ali se izvaja nedovoljen poseg.
 
 
Vprašanje poslal: Tatjana
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas