Možnost dograditve balkona na stanovanjskem bloku!

V stanovanjskem bloku je 11 stanovanj - od tega je še vedno v enem stanovanju lastnik podjetje ki je hkrati 6 % lastnik. Zanima me ali je možno dogradti balkon na objektu brez pridobitve soglasij ostalih lastnikov? Lp!
Možnost dograditve balkona na stanovanjskem bloku!

 
Omenjeni poseg je vsekakor možen, vendar boste morali zanj najprej pridobiti dovoljenje upravne enote. Gre za takšen poseg, za katerega ni popolnoma jasno ali je zanj potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ali pa zadošča že lokacijska informacija.

 

Zakon o graditvi objektov namreč določa, da za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisom v katerem minister za okolje izda seznam objektov za katere gradbeno dovoljenje in potrebno. Minister tega predpisa še ni izdal, zato moramo interpretirati določbe zakona, ki pravi, da je enostavni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno - tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Nadalje določa, a se enostavni objekti razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo.

 

Zakon pomožni objekt opredeljuje kot objekt za lastne potrebe, ki služi izboljšavi bivalnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, ograja, ki omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del gospodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje in pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva.

 

Menimo, da bi gradnjo balkona težko uvrstili med pomožne objekte. Poleg tega gradnja balkona v določenih pogojih lahko predstavlja takšen poseg v stavbo, za katerega bi bilo potrebno pridobiti mnenje statika. Menimo torej, da boste morali za gradnjo balkona pridobiti gradbeno dovoljenje.

 

Seveda pa boste morali poleg tega pridobiti še soglasje vseh lastnikov stanovanj v vašem bloku. Z gradnjo balkona boste namreč posegali v zunanji izgled bloka, poleg tega pa fasada spada v skupne dele večstanovanjske hiše. Ker gradnja balkona presega posle rednega upravljanja in vzdrževanja je za takšen poseg potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. Vendar pa mora solastnik, ki soglasja k gradnji noče dati svoje razloge utemeljiti in navedbe dokazati. če tega ne stori oz. ne predloži ustreznih dokazov, se njegov ugovor zavrne in vam dovoli poseg.

 

     

 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas