Gradnja vrtne ute

Zanima me koliko m od meje s sosedom lahko gradimo vrtno leseno uto in če naredimo spodaj betonsko ploščo ali rabimo dovoljenje?   Hvala za odgovor.  Lp
Gradnja vrtne ute
 
Brez soglasja soseda lahko postavljate skoraj vse na zakonsko določeni razdalji. Kar je bližje od 4 metrov pa potrebuje soglasje.
Vrtna lesena uta pa spada med nezahtevne gradbene objekte, za katere potrebujete gradbeno dovoljenje po hitrem postopku.
 
Kaj spada med enostavne in kaj med nezahtevne objekte?
Nezahtevni objekti - so konstrukcijsko manj zahtevni objekti, zanje pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe objekte. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte je poenostavljen, saj se to dovoljenje izdaja v skrajšanem postopku, v katerem je stranka samo investitor. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor na predpisanem obrazcu. Zahtevi mora priložiti skico objekta, ki jo nariše investitor sam, prikaz lege objekta na zemljišču na zemljiškokatastrskem prikazu, dokazilo o pravici graditi in morebitna soglasja pristojnih soglasodajalcev. Vsebina in oblika obrazca za zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in obrazca samega gradbenega dovoljenja je predpisana s Pravilnikom o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Uradni list RS št. 38/2008). Sestavni del gradbenega dovoljenja je kopija prikaza lege objekta na zemljišču na zemljiškokatastrskem prikazu, ki je bil priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.

Nezahtevni objekti se delijo na:
 • objekte za lastne potrebe (drvarnica, garaža, steklenjak, uta, bazen ...),
 • ograje,
 • škarpe in podporni zidovi,
 • pomožne infrastrukturne objekte (pločnik, postajališče ...),
 • pomožne kmetijsko-gozdarske objekte (kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj...),
 • začasne objekte (kiosk, objekt za oglaševanje ...),
 • spominska obeležja,
 • prijavnice ter
 • objekte za telekomunikacijsko opremo.

V Uredbi so taksativno našteti objekti, ki spadajo v posamezno kategorijo nezahtevnih objektov, skupaj z navedbo največje velikosti, namena in načina gradnje.
Uporabno dovoljenje za pričetek uporabe nezahtevnih objektov ni potrebno.


Enostavni objekti – so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbeno tehničnega preverjanja in ki niso objekti z vplivi na okolje. Ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe objekte. Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, kljub temu pa morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih izvedbenih aktov in v skladu s pogoji in zahtevami določenimi s to uredbo, investitor pa mora imeti pravico graditi na zemljišču, na katerem bo postavljen enostaven objekt.

Enostavni objekti se delijo na:

 • objekte za lastne potrebe (nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča ...),
 • pomožne infrastrukturne objekte (cestni, železniški, letališki, žičniški, energetski objekti, telekomunikacijske antene, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, pomožni objekti na mejnih prehodih, za spremljanje stanja okolja in vrtine ali vodnjaki za potrebe raziskav),
 • pomožne obrambne objekte,
 • pomožne kmetijsko-gozdarske objekte (čebelnjak, gozdna učna pot, molzišče, krmišče, kašča, ograja za pašo živine ...),
 • začasne objekte,
 • vadbene objekte,
 • spominska obeležja in
 • urbano opremo.

 
Vprašanje poslal: C.M.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas