Gradnja v lastni režiji

Dober dan! Zanima me glede gradnje v lastni režiji, če površina presega kvadraturo 250 m2. Ali je možno gradit v lastni režiji, če bi hiša imela samo pritličje, mansardo in dozidano garažo. Zaradi lastne režije me zanima tudi zato, ker sem po poklicu zidar in gradbeni tehnik ter se še kar na to spoznam in me zanima, če je možno graditi ves objekt v lastni režiji, tudi z nadzorom? Zanima me tudi glede projektiranja načrtov, če je možno, da si lahko to sam narediš?
Gradnja v lastni režiji
  
Gremo najprej lepo od začetka.
 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB! (uradno prečiščeno besedilo), Ur.l.RS št. 102/2004) je v tem segmentu izredno jasen. Za vas smo izrezali nekaj točk iz 2. člena Zakona:
4. udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident;
    4.1. investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta, ali ki jo sam izvaja;
    4.2. projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju;
    4.2.1. odgovorni projektant je posameznik, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev;
    4.2.2. odgovorni vodja projekta je posameznik, ki projektantu odgovarja za medsebojno usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo, in za kakovost obdelave celotnega projekta;
    4.3. izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del;
    4.3.1. odgovorni vodja posameznih del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;
    4.3.2. odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;
    4.3.3. odgovorni vodja gradbišča je tisti odgovorni vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed odgovornih vodij del imenuje investitor in odgovarja za usklajevanje dela vseh odgovornih vodij del in odgovornih vodij posameznih del;
    4.4. nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora;
    4.4.1. odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi;
    4.5. revident je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri reviziji projektne dokumentacije;
    4.5.1. odgovorni revident je posameznik, ki revidentu odgovarja, da so načrti, ki jih revidira, v skladu z gradbenimi predpisi in da bo objekt, zgrajen oziroma rekonstruiran na njihovi podlagi, izpolnjeval predpisane bistvene zahteve;
    5. projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje;
    5.1. projektna naloga je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva in drugih potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo;
    5.2. projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis in projekt za izvedbo;
    5.3. tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence;
    5.4. tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov;

Projekta ne morete izdelati sami, zato boste morali pooblastiti kakšnega projektanta z registrirano dejavnostjo (vpisan v Imenik projektantov pri Inženirski zbornici), na podlagi izdelanega projekta boste zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja (ki vam bo izdano, če bo projekt zadostoval vsem pogojem, ki jih poda lokacijska informacija in soglasodajalci).
 
Glede same gradnje - čeprav zakon pravi, da je meja 250,0 m2 površine, vam nobeden ne more preprečiti, da del ne bi izvajali sami - čeprav se tu poraja vprašanje smiselnosti: izvajalsko podjetje vam bo za dogovorjeno ceno zgradilo objekt v dogovorjenem obsegu na podlagi sklenjene gradbene pogodbe ter vam zata dela zaračunalo 8,5% davek na dodano vrednost.
V kolikor boste gradili sami, boste tako kot vsi, ves material nabavljali z 20% davkom na dodano vrednost - torej ste že dobrih 11% dražji od izvajalca že v samem štartu.

Obstaja pa eno nenapisano pravilo: če vi s svojim delom lahko v tem času kot traja gradnja zaslužite več kot je vrednost dela pri zgrajenem objektu - zakaj bi se potem trudili dela izvajati sami? Za nadzor nad kvaliteto in roki izvedbe pooblastite nadzornika in ste že na konju.
  
 
Vprašanje poslal: Bogdan
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas