Gradbeni nadzor - navedba zakona

Pozdravljeni! Na strani: http://www.gradimo.com/zakonodaja/c8348/9569 sem zasledil naslednje: Projektantska in nadzorna dela lahko opravlja ista oseba, vendar v takem primeru ne sme biti tudi izvajalec del. Kot nadzornik lahko nastopa tudi investitor, vendar v tem primeru pri objektu ne more sodelovati niti kot projektant in tudi ne kot izvajalec. Investitor z nadzornikom sklene pisno pogodbo o delu. Zanima me, v katerem zakonu je napisano, da investitor hkrati ne more biti nadzornih in projektant. Jurij Šket
Gradbeni nadzor - navedba zakona
 
Odgovor na vaše vprašanje se nahaja v Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) in sicer v:

34. člen
(izključevanja)

(1) Kot investitor, projektant in izvajalec lahko nastopajo različne pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem zakonom, lahko pa tudi ista pravna oziroma fizična oseba hkrati nastopa kot investitor, projektant in izvajalec, če ni s tem členom določeno drugače.

(2) Kot nadzornik lahko nastopa samo tista pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z objektom, nad katerega gradnjo opravlja gradbeni nadzor, ne nastopa kot izvajalec gradbenih, zaključnih oziroma obrtniških, montažnih in drugih del ali kot dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme. Nadzornik tudi ne sme biti v nobeni medsebojni poslovni povezavi z izvajalcem, v primeru, da je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, pa takšen nadzornik tudi ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjem del oziroma ne sme biti z njim v zakonski zvezi ali živeti v izvenzakonski skupnosti.

(3) Kot revident lahko nastopa samo tista pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z objektom, za katerega opravlja revizijo projektne dokumentacije, ne nastopa kot projektant ali izvajalec oziroma je v sorodstveni povezavi z projektantom ali izvajalcem.

(4) Če sta projektant in nadzornik ista pravna ali fizična oseba, projektant kot izvajalec ne sme izvajati gradnje na objektu, za katerega je izdelal projektno dokumentacijo. Kadar je projektant tudi izvajalec, morata biti projektant in nadzornik različna pravna oziroma fizična oseba, ki tudi ne smeta biti v nobeni medsebojni poslovni povezavi, odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik pa tudi ne smeta biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v zakonski zvezi ali živeti v izvenzakonski skupnosti.

(5) Če investitor pri istem objektu nastopa kot projektant in izvajalec oziroma izvaja dela za lastne potrebe ali za trg, pri takšni gradnji ne sme nastopati kot nadzornik, ampak mora poveriti gradbeni nadzor izvajalcu, ki ne izvaja gradnje na istem objektu ali drugemu projektantu. V tem primeru ne smeta biti izvajalec oziroma projektant, ki prevzame gradbeni nadzor, s takšnim investitorjem v nobeni medsebojni poslovni povezavi, odgovorni vodja gradbišča oziroma odgovorni vodja del in odgovorni vodja projekta pa tudi ne smeta biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v zakonski zvezi ali živeti v izvenzakonski skupnosti.

(6) Investitor lahko nastopa kot nadzornik, vendar v tem primeru na objektu, za katerega opravlja gradbeni nadzor, ne more nastopati niti kot projektant niti kot izvajalec.

(7) Investitor je lahko tudi revident, vendar v tem primeru na objektu, za katerega je opravil revizijo projektne dokumentacije, ne more nastopati kot projektant, kot izvajalec in kot nadzornik.

 
Online Zakon je dosegljiv tukaj:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
 
Vprašanje poslal: Jurij Šket
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas