Črna gradnja - objekt presega mere iz gradbenega dovoljenja

Hiša moje tete ima gradbeno dovoljenje, vendar zunanje mere občutno presegajo tiste, ki so zapisane v gradbenem dovoljenju. Hiša je bila vseljena pred cca. 20 leti, ne vem pa točno, kdaj je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Kaj se zgodi v primeru, da nekdo (sosed) poda prijavo na gradbeno inšpekcijoč Ali je inšpekcija dolžna reagirati? Kakšen je nadaljni postopek legalizacije in približni stroški?
Črna gradnja - objekt presega mere iz gradbenega dovoljenja

  
Če kdorkoli poda prijavo inšpektorju - l
egalnost gradenj in drugih posegov v prostor preverjata urbanistična inšpekcija in inšpekcija za graditev v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor, potem je le ta dolžen reagirati. 
 
Urbanistična inšpekcija preverja ustreznost gradenj z izdanimi lokacijskimi dovoljenji. Inšpekcija za graditev pa nadzira skladnost gradenj z izdanimi gradbenimi (ali enotnimi) dovoljenji, ugotavlja strokovnost nadzora gradnje, predpisano urejenost in označenost gradbišč ter druge zahteve po določbah zakona o graditvi objektov. Za ugotovljene kršitve zakon določa različne ukrepe: od denarnih kazni do vrnitve prostora v prvotno stanje in/ali rušenja.

Če želite hišo legalizirati pa vas čaka drag postopek pridobitve vseh dovoljenj, ki se zahtevajo pri gradnji hiše. če torej nameravate obstoječo hišo še kaj širiti ali spreminjati , potem to storite zdaj in tako pridobite gradbeno dovoljenje za že obstoječe stanje, kot tudi za nove posege.

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve investitor. V zahtevi mora navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo ter podatke o vrsti objekta glede na namen.

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloženo:
1. najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi sestavinami in
2. druge listine, če tako določa zakon.

če je najprej potrebna še sprememba namembnosti, potem mora investitor priložiti še projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti iz katere mora biti razvidno, kako se bo zaradi spremenjene namembnosti objekta oziroma dela objekta ali določenih prostorov v njem spremenil vpliv objekta na okolico.

Projektna dokumentacija obsega:
1. idejno zasnovo,
2. idejni projekt,
3. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
4. projekt za razpis in
5. projekt za izvedbo.

če investitor sam ne izpolnjuje pogojev za projektanta oziroma revidenta, je njegova odločitev, pri kateri pravni oziroma fizični osebi bo naročil izdelavo projektne dokumentacije in njeno revizijo, prosta, pod pogoji, ki jih določa zakon. Investitor oziroma projektant pridobi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki se nanašajo na skladnost objekta s prostorskim aktom, na podlagi lokacijske informacije.

 

Glede soglasij za gradnjo pa zakon določa da je projektant dolžan pristojne soglasodajalce pred začetkom projektiranja pisno pozvati, da določijo projektne pogoje ter po tem, ko je projektna dokumentacija izdelana, te soglasodajalce pisno pozvati, da dajo k njej tudi soglasje.Ta obveznost projektanta velja, samo če je tako določeno s pogodbo, v nasprotnem primeru pa mora soglasja pridobiti investitor. Za dokaz o vročitvi pisnega poziva za izdajo projektnih pogojev oziroma soglasja se šteje vročilnica.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in pričetkom gradnje boste morali pridobiti še lokacijsko informacijo, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Lokacijsko informacijo je dolžan izdati občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora. Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Na zahtevo se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta. če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, je v lokacijski informaciji to treba posebej navesti. Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta.

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse.

Stroški pred pričetkom gradnje so torej:

-          plačilo upravne takse za pridobitev lokacijske informacije

-          plačilo pooblaščenemu projektantu za pripravo projektne dokumentacije

-          plačilo morebitnih soglasij

-          plačilo komunalnega prispevka, če obstoječi komunalni vodi ne bodo zadoščali za nove bivalne kapacitete

-          plačilo upravne takse za pridobitev gradbenega dovoljenja
  

 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas