Bančna garancija za odpravo skritih napak

Menda mora prodajalec pri prodaji novogradnje pridobiti tudi bančno garancijo. Zanima me, ali je to res in kje je to opredeljeno.
Bančna garancija za odpravo skritih napak
    
To je res. Bančno garancijo za odpravo skritih napak določa 26. člen Zakona o varstvu kupcev stanovanj. Za zavarovanje svoje obveznosti glede odprave napak, ki bi se pokazale v dveletnem roku, mora prodajalec kupcu hkrati z izročitvijo nepremičnine izročiti nepreklicno bančno garancijo banke. Z njo se banka zavezuje, da bo na prvi poziv kupca in brez ugovorov izplačala znesek, na katerega se glasi bančna garancija. Bančna garancija se mora glasiti na znesek, ki je enak petim odstotkom kupnine po prodajni pogodbi.

Rok veljavnosti bančne garancije iz prvega odstavka tega člena mora biti najmanj 26 mesecev, šteto od pridobitve uporabnega dovoljenja.

Kadar prodajalec prodaja posamezne dele stavbe, lahko splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe določajo, da bo prodajalec obveznost izpolnil drugače. In sicer lahko bančne garancije bank deponira pri notarju, ki je sestavil notarski zapis splošnih pogojev. Pri tem se morajo garancije glasiti na ime notarja kot upravičenca iz garancije. Banka se z garancijo nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv notarja in brez ugovorov izplačala znesek, na katerega se glasi garancija. Rok veljavnosti bančne garancije je najmanj 26 mesecev, šteto od prevzema skupnih delov stavbe, skupni znesek, na katerega se glasijo vse garancije, pa mora biti najmanj enak petim odstotkom skupnega zneska vseh kupnin za vse posamezne dele stavbe. Garancije se morajo nanašati na zavarovanje obveznosti izvajalcev vseh vitalnih delov stavbe.

Notar mora unovčiti bančno garancijo v korist vseh etažnih lastnikov stavbe, če tako zahtevajo etažni lastniki, ki so skupaj imetniki najmanj polovice solastniških deležev na skupnih delih stavbe. Nakazati ga mora v dobro računa, ki ga etažni lastniki navedejo v zahtevi za unovčenje.

Več na: http://www.uradni-list.si/...
 
Vprašanje poslal: Finance
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas