Zakoličenje objekta

Zanima me, kako je zakonsko določeno zakoličenje objekta. Kdo izvaja zakoličenje? Imam tudi informacijo, da obstajajo posebni primeri pri zakoličenju objekta.
<DIV> <!--StartFragment -->
<P class=arttext>Zakoličenje objekta opredeljuje 80. člen zakona o graditvi objektov. Ta pravi, da mora investitor pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, poskrbeti tudi za zakoličenje objekta. Zakoličenje je treba izvesti v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. </P>
<P class=arttext>Zakon določa, da se zakoličenje objekta po predpisih o geodetski dejavnosti izvede kot geodetska storitev. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko navzoč tudi pooblaščeni predstavnik občine. O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo. To mora storiti najpozneje osem dni pred zakoličenjem. </P>
<P class=arttext>O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt. Na njegovi podlagi se lahko objekt zakoliči v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. </P>
<P class=arttext>Nadalje 81. člen istega zakona opredeljuje posebne pr imere ob zakoličenju objekta. Zakoličenje objekta se v določenih primerih ne sme opraviti brez soglasja tistega upravnega organa za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje. To pride v poštev, ko se pri zakoličenju objekta ugotovijo razlike med dejanskim stanjem na terenu in stanjem po gradbenem dovoljenju pri legi nameravanega objekta in objekta gospodarske javne infrastrukture, na katero naj bi se objekt priključil, ali pri višinskih kotah gradbene parcele, na kateri naj bi objekt stal. Razlike morajo biti takšne, da ne bi bilo mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega dovoljenja. </P>
<P class=arttext>V aktu o soglasju lahko pristojni upravni organ za gradbene zadeve določi dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami. Lahko pa zahtevo za izdajo soglasja z odločbo zavrne, če ugotovi, da pomeni sprememba zakoličenja objekta spremembo gradbenega dovoljenja. </P>
<P class=arttext>Če pristojni upravni organ za gradbene zadeve izdajo soglasja z odločbo zavrne, izvajalec ne sme začeti gradnje, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.<BR>  </P></DIV>
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas