Uporabno dovoljenje

V načrtu je označena in določena višina gotove hiše, strehe. Npr določen je kolencni zid npr 125cm. Slišal sem da je možnost da lahko brez kakšnih sankcij in zapletov kasneje za izdajo uporabnega dovoljenja, lahko pozidam še eno visino zidaka in s tem pridobim kolencni zid 140 cm. Določena odstopanja so dopustna. Prosim za jasen odgovor kako je z zadevo, kakšna odstopanja so dovoljena oz kje si lahko to preberem. Hvala za pomoč
Uporabno dovoljenje
  
Izvleček iz  Gradbenega zakona - dosegljiv tukaj

3. člen
19.   neskladen objekt je objekt, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja v skladu s 66. členom tega zakona;

66. člen
(dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja)
(1) Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:
  • se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju, – je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
  • se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije zmanjšajo,
  •  ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, in je skladno s predpisi s področja mnenjedajalca,
  • so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja in
  • v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.
(2) Pred izvedbo sprememb iz prejšnjega odstavka mora projektant pisno potrditi, da gre za dopustna manjša odstopanja in jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik. Spremembe v konstrukciji, inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah mora odobriti vodja projekta in morajo biti preverjene z novimi deli projekta za izvedbo.

67. člen
(sprememba gradbenega dovoljenja zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja)
(1) Če gre za odstopanja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora investitor pridobiti spremenjeno gradbeno dovoljenje, razen če se s temi odstopanji v samem bistvu spremenita objekt in njegova namembnost. V tem primeru je treba pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
(2) Zahteva za spremembo gradbenega dovoljenja mora biti vložena v času veljavnosti gradbenega dovoljenja, vendar najpozneje v desetih letih po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Investitor zahtevi priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjeno s spremembami ali novo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, če so spremembe tolikšne, da je treba zaradi večje preglednosti izdelati novo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in druge potrebne listine.
(3) Pri spremembi gradbenega dovoljenja se upoštevata že izdelana dokumentacija, izveden postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in se preveri zgolj skladnost odstopanj od potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če sprememba gradbenega dovoljenja vpliva na pravice strank ali skladnost s predpisi s področja mnenjedajalcev, se jih vključi v postopek spremembe gradbenega dovoljenja.
(4) Sprememba gradbenega dovoljenja delno ali v celoti nadomesti že izdano gradbeno dovoljenje.

68 . člen 
(zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja)
(1) Investitor mora po dokončanju gradnje vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ki se vloži na obrazcu.
(2) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priložijo:
-        izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve;
-        dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
-        dokazilo o zanesljivosti objekta;
- ...
 
Vprašanje poslal: A.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas