Nezahtevni objekt- gradbeni nadzor

Pozdravljeni, zanima me ali je potrebna zakoličba in gradbeni nadzor pri gradnji nezahtevnega objekta za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt? GD se je pridobilo šele po že zgrajeni 1 gradbeni fazi (vprašanje zakoličbe, če je plošča že zgrajena). Lp
Nezahtevni objekt- gradbeni nadzor
  
Zakon o graditvi objektov v členih, kjer navaja zakoličbo, za nezahtevne objekte ne predpisuje nobenih olajšav ....
  
80. člen - (obveznost zakoličenja objekta)
(1) Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta.
(2) Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.
(3) Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi.
(4) O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.
(5) Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

81. člen - (posebni primeri ob zakoličenju objekta)
(1) Če se pri zakoličenju objekta ugotovijo med dejanskim stanjem na terenu in med stanjem po gradbenem dovoljenju pri legi nameravanega objekta in objekta gospodarske javne infrastrukture, na katero naj bi se objekt priključil ali pri višinskih kotah parcele, na kateri naj bi objekt stal, takšne razlike, da bi ne bilo mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega dovoljenja, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez soglasja tistega upravnega organa za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje.
(2) V aktu o soglasju lahko pristojni upravni organ za gradbene zadeve določi dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami ali pa zahtevo za izdajo soglasja z odločbo, ki jo izda v skrajšanem postopku in brez zaslišanja strank, zavrne, če ugotovi, da predstavlja sprememba zakoličenja objekta spremembo gradbenega dovoljenja.
(3) Če pristojni upravni organ za gradbene zadeve izdajo soglasja z odločbo zavrne, izvajalec ne sme začeti z gradnjo, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.
 
Zakon - ki je dosegljiv tukaj - zgolj omili nekatera določila pri označitvi gradbišča, vsi preostali členi (namig po 82.členu) pa so brez olajšav.
   
 
Vprašanje poslal: S.G.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas