Most in njegovi sestavni deli

Sestavni deli mostu se delijo na tri dele: podporno konstrukcijo, kamor sodijo temelji in oporniki ter stebri, razponsko konstrukcijo in opremo. V nadaljevanju smo navedli primer za cestni most.
Most in njegovi sestavni deli

  
Pa začnimo pri podpornih konstrukcijah, t.j. temeljih, stebrih in razponski konstrukciji (ali po domače nosilcih).

Globoko temeljenje (piloti, vodnjaki)
Globoko temeljenje (na pilotih ali na vodnjakih in kesonih) se uporablja v primeru slabo nosilnih temeljnih tal in če teh tal ni mogoče ali smiselno izboljševati. Globoko temeljenje so poznali že v prejšnjih stoletjih, saj so cela mesta (na primer Benetke ali objekti na Ljubljanskem barju na predvem lesenih pilotih). Piloti so danes običajno betonski oziroma armiranobetonski tudi prednapeti (izjemoma jekleni zaščiteni pred korozijo) stebri zabiti v nenosilna tla do globine nosilnih tal. Vodnjake uporabljamo predvsem tam, kjer je potrebno poleg zagotavljanja nosilnosti drenirati tudi talno vodo. Vodnjake gradimo (betoniramo) po kampadah v globino in sproti izkopavamo material ali pa se obroč v naravni material pogreza in ga dograjujemo na zgornjem robu. Kesone uporabljamo v primeru večjega dotoka vode.

Plitvo temeljenje (pasovni temelji, plošče)
Plitvo temeljenje (ločimo: točkovne in pasovne temelje) se uporablja v dobro nosilnih tleh. Globino temeljenja določa globina zmrzovanja (v Sloveniji od 70 do 100 cm) in geotehnične karakteristike terena.

Krajne podpore (oporniki) s krilnimi zidovi
Krajne podpore (oporniki) podpirajo zgornjo (rasponsko) konstrukcijo na koncih mostu in istočasno omogočajo prehod iz mostu na cestno telo. Krilni zidovi so del konstrukcije krajnih podpor in služijo za bočno omejevanje cestnega telesa na področju prehoda na most.

Srednje podpore
Srednje podpore podpirajo zgornjo konstrukcijo mostu med krajnima podporama, če ima zgornja konstrukcija dva ali več polj.

Razponska konstrukcija
Razponska konstrukcija neposredno prevzema prometno obtežbo in statične ter dinamičke učinke prenaša na podporno konstrukcijo. Lahko je različnih prerezov, materialov in statičnih sistemov. Na izbor vpliva vrsta dejavnikov: vrsta terena, vrsta komunikacije (na mostu, pod ali nad njim), prometna obremenitev, klimatološke in hidrološke razmere, razpoložljiv material, cena, rok gradnje,...

Sestavni del mosta je seveda oprema, saj bi bil most brez nje kot okostnjak brez mišične mase.

Ležišča in zglobi
Ležišča so konstruktivni elementi, ki sodelujejo pri prenosu vertikalnih in horizontalnih sil iz rasponske konstrukcije na podporno konstrukcijo mostu. Lahko so jekleni, iz elastomernih materialov in betonski. Jeklena ležišča so lahko fiksna ali pomična v horizontalni smeri ali rotirajoča. Pogosto so v obliki valja v kombinaciji s ploščo ali iz jeklenih krogelno oblikovanih vbočenih in izbočenih elementov. Omogočajo velike premike mostu. Elastomerno ležišče je izdelek iz gume (polikloropen z min. 60% elastomera), ki je armirana z jeklenimi ploščami.

Prehodne plošče
Prehodne plošče so konstruktivni elementi krajne podpore in služijo za zagotavljanje kontinuiranega prehoda iz mostu na cesto in obratno.

Odvodnjavanje vozišča vključno z odvodom padavinskih voda
Odvodnjavanje prestavlja skupni sistem za kontrolirano odvodnjavanje padavinskih voda (ali druge tekočine) iz vozne površine mostu do zbiralnika ali kanalizacije v cesti. Sestavni del odvodnjavanja so tudi izlivniki, ki služijo za zbiranje vode iz voziščne konstrukcije mostu.

Komunalne inštalacije
Prostor za inštalacije na mostovih predstavljajo vgrajene cevi v hodnikih ali rezerviran prostor opremljen z vešalkami pod hodnikom za pešce. Sestavni del so tudi kontrolni jaški. V krajnih opornikih se lahko nahajajo komunalne komore, ki služijo za nadzor najrazličnejše komunalne infrastrukture. Na mostovih se v mestih pojavlja tudi javna razsvetljava. To so stebri s sijalkami in elektroinštalacija.

Hidroizolacija
Hidroizolacija na mostu prestavlja splošno ime za izolacijo (zaščito) nosilnih elementov konstrukcije proti škodljivemu vplivu vlage in padavin. Razlikujemo: hidroizolacijo vozne površine, temeljev, opornikov in zasutih horizontalnih in vertikalnih betonskih površin.

Robni venci, robniki in hodniki
Robni venci so armiranobetonski naknadno izdelani elementi mostu na voziščni plošči ali hodniku za pešce. Nanje so tudi pritrjene ograje. Robniki so elementi, ki so na mostu običajno izdelani iz eruptivnih materialov (redkeje iz betona) in služijo deniveliranju med površino vozišča in hodnika za pešce oziroma med različnimi vrstami prometa. Hodniki za pešce (tudi kolesarje) so na mostu običajno denivelirane površine, zaščetene od prometa vozil.

Voziščna konstrukcija
Voziščna konstrukcija je skupno ime za sloje litega asfalta in asfaltbetona na vozni površini mosta.

Dilatacije v zgornji konstrukciji
Dilatacija je splošno ime za napravo, ki omogoča delovanje mostu v smislu prevzemanja deformacij – pomikov in zasukov. Običajno se vgrajujejo na krajnih podporah razponske konstrukcije. Zgornji ustroj mostu se spreminja v vzdolžni smeri zaradi temperaturnih sprememb in sil zaradi zaviranja in pospeševanja vozil. Te deformacije omilimo z dilatacijami.

Ograje
Ograje na mostovih služijo za zaščito pešcev in vozil na mostu in pod njm. Razlikujemo več tipov ograj glede na namen, konstrukcijo in materijal. Običajno so izdelane iz jekla, pogosto so kombinacija betona in jekla ali lesa, lahko so tudi lesene. Ograje imajo poleg funkcionalnega tudi estetski pomen, ter se v izgledu prilagajajo okolici v katero so mostovi postavljeni.

Table za informiranje
Posebna signalizacija na mostovih se lahko nanaša na omejitev nosilnosti, omejitev gabaritov (višine in širine) in druge posebne zahteve. Na oziroma pred posebej pomembnimi mostovi so nameščene na portalnih konstrukcijah posebne table, običajno s spremenljivo vsebino, ki udeležence v prometu obveščajo o posebnostih na mostu v trenutku vožnje.

 

vir: Wikipedia

 
Vir:
10. september 2014