Vpis stavbe v kataster stavb

V kataster morajo biti vpisane vse stavbe, zgrajene po letu 2003 in stavbe, na katerih želite ustanoviti etažno lastnino.
Vpis stavbe v kataster stavb
   
Geodetska uprava stavbo vpiše v kataster stavb na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

Vlogo za vpis stavbe v kataster lahko vloži:
  • investitor gradnje,
  • lastnik stavbe oziroma njenega dela,
  • lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
  • imetnik stavbne pravice,
  • uporabnik stavbe ali dela stavbe,
  • upravnik stavbe.
   
Vlogi priložite elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki ga izdelata projektant ali geodetsko podjetje. Pri izvedbi geodetske storitve morata opraviti tudi obravnavo in lastniku stavbe oziroma njenih posameznih delov pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.
   
Če vloga in elaborat izpolnjujeta vse predpisane pogoje, na Geodetski upravi izdamo sklep o vpisu stavbe v kataster stavb.
  
Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano, morate ob zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod to stavbo.

Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih morala biti (hišno številko potrebujejo vse stavbe, ki so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oziroma opravljanju poslovne dejavnosti), morate hkrati z vlogo za vpis stavbe v kataster stavb vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.
  
Vlogo lahko oddate tudi elektronsko preko te povezave.
   
 
Vir:
15. marec 2017