Postopek pri delitvi parcele

Imate parcelo, ki bi jo radi razdelili na dva dela?
Postopek pri delitvi parcele
  
Meja parcele se lahko spremeni s parcelacijo v postopku, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve. Parcelacija je združitev in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele pa oblikovanje dveh ali več parcel iz ene.
 
Nove parcele, nastale s parcelacijo, in njihove meje se v zemljiškem katastru evidentirajo na podlagi upravnega postopka. Zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije lahko vloži lastnik parcele oziroma druga oseba, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. Pri solastnini ali skupni lastnini morajo zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije vložiti vsi solastniki oziroma skupni lastniki parcele skupaj.
 
Nove parcele, nastale s parcelacijo zemljišča pod stavbo, se v zemljiškem katastru evidentirajo na zahtevo lastnika zemljišča, lastnika oziroma solastnika stavbe, lastnika oziroma solastnika dela stavbe, imetnika stavbne pravice, pravne ali fizične osebe, ki ima stavbo ali del stavbe v uporabi, ali upravnika stavbe. Za zemljišča pod objekti, ki so grajeno javno dobro, se lahko nove parcele evidentirajo tudi na zahtevo upravljavca javnega dobra.
 
Zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije je treba priložiti elaborat parcelacije, ki ga izdela geodetsko podjetje. Če se parcelacija izvede na podlagi akta državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, mora ta elaborat izkazovati skladnost izvedene parcelacije z načrtom parcelacije iz tega akta.
 
Pred evidentiranjem delitve parcele mora biti urejen del meje, ki se je dotika novi del meje, ki nastane z delitvijo. Postopka evidentiranja urejene meje in evidentiranja parcelacije se lahko izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata parcelacije. Če v postopku evidentiranja urejene meje ni doseženo soglasje med lastniki sosednjih parcel oziroma parcel, ki se jih dotika del meje, ki nastane z delitvijo, in se začne sodni postopek ureditve meje, se upravni postopek evidentiranja parcelacije lahko opravi pred ureditvijo meje v sodnem postopku.
 
Geodetsko podjetje lahko izberete izmed ponudnikov v naših seznamih ponudnikov oz. tukaj.
   
vir: Finance 
 
Vir:
22. oktober 2012