Osnovni koraki za vzpostavitev etažne lastnine enostanovanjske stavbe

5 korakov, ki jih morate vedeti preden pričnete urejati vpis vaše etažne lastnine.
Osnovni koraki za vzpostavitev etažne lastnine enostanovanjske stavbe

 1. Lastnik oziroma investitor naj najprej na občini preveri, ali prostorski akti za lokacijo dovoljujejo dvo- ali večstanovanjsko gradnjo. Če tovrstne gradnje ne dovoljujejo, naj na občino da pobudo za spremembo prostorskega akta. Ta postopek se lahko zavleče, lahko pa občina v sprejemljivem času ustrezno spremeni omenjene akte.
     
 2. Če je na lokaciji dovoljena gradnja dvo- ali večstanovanjskih stavb, mora investitor na podlagi načrtov nujno pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja. Ob tem mora investitor tudi doplačati komunalni prispevek in druge dajatve.
     
 3. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je potrebna izvedba ureditve parcelnega stanja (parcelacija, ureditev in izravnava mej), po končani gradnji pa še vpis stavbe v kataster stavb in določitev zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru. S pripravo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb se ob sodelovanju geodeta, strokovnjaka s področja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava ter lastnikov pripravi osnutek listine, s katero se bo oblikovala etažna lastnina.
     
 4. Po izvedenem katastrskem vpisu stavbe v kataster stavb sledi izdelava končne listine (vpis identifikatorjev parcel pripadajočih zemljišč, stavbe in posameznih delov stavbe), davčni postopek (finančna uprava preveri, ali ni ob ustanovitvi etažne lastnine prišlo do prometa z nepremičninami), overitev podpisov in vložitev predlogov v zemljiško knjigo.
     
 5. Po pravnomočnosti zemljiškoknjižnega sklepa, ki ga izda zemljiška knjiga, sledi vpis v zemljiško knjigo, iz katerega je razvidno, kdo je lastnik določenega dela stavbe in zemljišča, ki stavbi pripada. 
     
 
Vir:
21. maj 2016