Nakup zazidljive parcele za gradnjo

Graditi je mogoče samo na zemljiščih, ki so v prostorskih izvedbenih aktih namenjene za gradnjo. Takšna zemljišča se imenujejo nezazidana stavbna zemljišča. Pred nakupom zazidljive parcele je potrebno preveriti, ali je na zemljišču mogoče zgraditi objekt, ki ga kupec namerava zgraditi.
Nakup zazidljive parcele za gradnjo
  
Nakup zazidljive parcele za gradnjo je kompleksen postopek, katerega končni cilj je zgrajena hiša, primerna za bivanje.

Zanesljivo informacijo, ali je na zemljišču dovoljeno graditi, kakor tudi kakšen objekt je na zemljišču dovoljeno zgraditi, je mogoče pridobiti pri upravnem organu, pristojnem za območje, na katerem leži nepremičnina. Upravni organ na zahtevo izda lokacijsko ingormacijo za gradnjo, v kateri so navedeni ti podatki.

Zemljišče za gradnjo
Na posameznih nezazidanih zemljiščih, namenjenih za gradnjo javnega pomena, ima predkupno pravico občina oziroma država. Zato je pred sklenitvijo pogodbe treba pridobiti potrdilo občine, da na zemljišču ni predkupne pravice.

Za prodajo zazidljivih parcel, ki se nahajajo na območju določenih katastrskih občin (gre za približno eno tretjino vseh katastrskih občin oziroma skupaj preko tisoč katastrskih občin), je treba k prodajni pogodbi pridobiti tudi soglasje Ministrstva za obrambo.
 
Lokacijska informacija vsebuje podatke iz prostorskega izvedbenega načrta oziroma lokacijske dokumentacije ter urbanistične, arhitektonske, ureditvene, spomeniško-varstvene in druge pogoje, ki jih je treba izpolniti pri nameravani gradnji ali drugem posegu v prostor.

Podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju vsebuje potredilo o namenski rabi. Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora jo je dolžan izdati vsakomur, ki to zahteva. Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij. Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora zato pred sklenitvijo pogodbe pridobiti potrdilo občine, da ta na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja. Če občina v 15 dneh izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino drugi osebi, ko se je iztekel rok iz prejšnjega člena, vendar le pod enakimi pogoji, kot jih je ponudil občini.
 
Notar ne sme overiti podpisa prodajalca na pogodbi, če se ne prepriča, ali je bil izveden predpisani postopek. Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami zakona o urejanju prostora o predkupni pravici občine, je nična.
 
vir: video-nepremicnine.si
 
Vir:
17. marec 2016
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje